Prof. dr JULIJAN MALACKO

(www.julijanmalacko.info)

 BIOGRAFIJA

 Prof. dr sc Julijan Malacko je rođen 15.03.1937. godine u rusinskoj zanatskoj porodici u Ruskom Krsturu, Opština Kula, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i četiri razreda gimnazije je završio u Ruskom Krsturu na rusinskom maternjem jeziku, a srednju školu u Novom Sadu (1956). Diplomirao (1961), magistrirao (1972) i doktorirao (1976) je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Kao stipendista Univeriteta u Novom Sadu boravio je u Institutu za fizičku kulturu na posledoktorskom usavršavanju u Kijevu (1978) u oblasti kibernetike u sportu.

U okviru međudržavne razmene između Saveza organizacija za fizičku kulturu Jugoslavije i Sport komiteta pri Ministarstvu inostranih poslova SSSR, boravio je u naučnim institutima za fizičku kulturu u Lenjingradu (1968), Kijevu (1978), Tbilisiju (1980) i Moskvi (1984).  U oblasti nauke, edukacije i sportske tehnologije boravio je u Parizu (1967, 1986), Milanu (1967, 1990), Frankfurtu (1967), Varšavi (1970), Madridu (1973), Atini (1969), Solunu (1989), Klužu (1974), Sofiji (1974, 1991, 2005), Bratislavi (1979), Budimpešti (1979, 1986), Katowicama (1984), Prešovu (1985), Minhenu (1972, 1988, 1989, 1990, 1991), Tokiju (1991), Kelnu (1992), Berlinu (1998), Dohi (2005) i dr.

Redovni je profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Novom Sadu na predmetima Metodologija istraživanja i Osnove sportskog treninga (1988). Na Fakultetu za menadžment u sportu BK Univerziteta u Beogradu redovni je profesor za predmet Statistika u sportu i vanredni profesor za predmet Menadžment ljudskih resursa u sportu (2001).

Bio je prvi direktor Istituta fizičke kulture (od 01.03.1978 do 07.10.1980), a od 01.12.1984. do 10.04.1985. godine vršilac dužnosti predsednika Kolegijalnog poslovodnog odbora (KPO) Instituta fizičke kulture Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu. Predsednik KPO Instituta bio je od 11.04.1985. do 10.04.1987. godine. Vršilac dužnosti dekana bio je od 09.05. do 26.10.1989. godine, a zatim i dva mandata (1989-1991 i 1991-1992) dekan Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu.

U naučnoj i sportskoj javnosti poznat je kao prvi doktor nauka u oblasti fizičke kulture u Vojvodini. Godine 1975., kao član radne grupe koju je imenovalo Izvršno veće Vojvodine, izradio je prvi Srednjoročni program razvoja nauke u fizičkoj kulturi Vojvodine (1975-1980) i bio prvi njegov nosilac na osnovu kojeg se ova oblast uvrstila u 18 naučnih disciplina Vojvodine (1976).

 Zaposlenje

 • u zvanju stručnog saradnika u Zavodu za fizičku kulturu Vojvodine (1962-1975),
 • u zvanju predavača Univerziteta u Centru za fizičko vaspitanje studenata Univerziteta u Novom Sadu (1975-1977),
 • u zvanju docenta (1977-1982), vanrednog profesora (1982-1988) i redovnog profesora (1988-2001) za predmete Osnove sportskog treninga i Me­todologije istraživanja na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu,
 • u zvanju redovnog profesora za predmet Statistika u sportu i vanrednog profesora za predmet Upravljanje ljudskim resursima u sportu na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta „Braća Karić“ u Beogradu (2001-2002).

Nastavni rad

 Univerzitet u Novom Sadu                       

     Centar za fizičko vaspitanje studenata              Obavezna nastava                                       1975 – 1977

 

 1. Osnovne studije                                                                             

 Univerzitet u Novom Sadu                             Metodologija istraživanja                               1977-2001

      Fakultet fizčke kulture                                     Osnove sportskog treninga                            1977-2001

Univerzitet „Baća Karić“u Beogradu            Menadžment ljudskih resursa u sportu          2001-2002    Fakultet za menadžment u sportu                    Statistika u sportu                                           2001-2002

Sportska akademija u Beogradu                  Osnove sportskog treninga                            1996-2002

Pedagoški fakultet u Osjeku                         Kvantitativne metode                                     1984-1988

Teorija treninga

Pedagoška akademija u Somboru                Metodiku fizičkog vaspitanja                          1982-1990

Odelenje na rusinskom jeziku                        Zdravstveno vaspitanje                                  1982-1990

 Poslediplomske studije

 u zemlji

 Univerzitet u Novom Sadu                            Metodologija istraživanja                               1980-2001

      Fakultet fizčke kulture                                    Tehnologija treninga Osn  tren                      1980-2001g

Univerzitet u Beogradu

Fakultet za fizičku kulturu                             Naučnoistraživački rad                                 1991

Univerzitet u Prištini                                    Metodologija istraživanja                             1991-2007

Fakultet za fizičku kulturu                             Tehnologija treninga                                    1991-2007

 

van zemlje

Univerza v Ljubljani                                     Metodologija istraživanja                             2003

Fakulteta za šport                                       Trenažna tehnologija                                    2003

Univerzitet u Sarajevu                                 Metodologija istraživanja                             2001-2009

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja                  Trenažna tehnologija                                    2001-2009

Univerzitet u Tuzli                                           Metodologija istraživanja                                2003-2007

Fakultet za tjelesni odgoj i sport                    Trenažna tehnologija                                    2003-2007

Univerzitet u Travniku         

      Edukacijski fakultet                                     Nove tehnologije u sportu                            2011

 

Gostujući profesor

diplomske studije:

 u zvanju profesora za predmete Metodika fizičkog vaspitanja i Zdravstveno vaspitanje na Pedagoškoj akademiji u Somboru – odelenju na rusinskom jeziku u Ruskom Krsturu (1982 – 1988),

 • u zvanju vanrednog profesora za predmete Kvantitativne metode i Teorija treninga na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1984 – 1988),
 • u zvanju profesora za predmet Osnove sportskog treninga na Sportskoj akademiji u Beogradu (1996-2002).

poslediplomske magistarske/master studije:

 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu (1991),

 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Prištini/Kosovskoj Mitrovici (1991-2007),
 • Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu (2001-2009),
 • Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli (2002-2007),
 • Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani (2003),
 • Edukacijski fakultet, Univerzitet u Travniku (2011). 

Mentorski rad

 Magistarske teze

 Fotios Ksirokostas (2002). Uža naučna oblast: fizičko vaspitanje. Naziv: Povezanost između koordinacije, morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod dečaka u polistrukturalnim sportovima. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Franja Fratrić (1994). Uža naučna oblast: sport: sport. Naziv: Inicijalna selekcija devojčica za pojedine sportove na bazi kongruencije njihovih morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa hipotetskim modelom određenog sporta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Dragan Životić (1993). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Stavovi atletičara o konceptualizaciji, organizaciji i operacionalizaciji sistema priprema. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Milan Štrbac (1992). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Efikasnost standardnih i varijabilnih uslova vježbanja na razvoj preciznosti u nogometu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Božidar Janković (1992). Uža naučna oblast: kineziterapija. Naziv: Uticaj posebno programiranog kineziterapijskog tretmana na kvantitativne promene nekih dinamometrijskih pokazatelja kod adolescentkinja sa skoliozom. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Konstantinos Dimitriadis (1992). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Struktura stavova sportista o konceptualizaciji, kooperaciji, programiranja i intenzifikaciji trenažnog procesa i njihove razlike. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Radovan Vuković (1991). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Organizacija i efikasnost modela priprema sportista. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Nedeljko Vidović (1988). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Uticaj morfoloških karakteristika i motoričkih informacija na rezultate u plivanju kraul i prsnom tehnikom kod studentske omladine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Srđan Ilić (1986). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Struktura morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti članova pionirskih odbojkaških škola u Vojvodini. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

 Doktorske disertacije

 Andraš Kormanjoš (2002). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Strukturalne razlike sportista na bazi bioenergetskih sposobnosti. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Đerđ Seleši (1993). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Struktura igre u fazi prelaska iz odbrane u napad i iz napada u odbranu u fudbalu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Branimir Mikić (1991). Uža naučna oblast: fizičko vaspitanje studenata. Naziv: Transformacija antropoloških dimenzija kod studenata i studentkinja Univerzuteta u Tuzli pod uticajem programirane nastave fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Danijel Korica (1990). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Transformacioni efekti aerobnih sposobnosti omladinki pod uticajem programiranih trenažnih aktivnosti. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Radivoj Radosav (1990). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Odabiranje dečaka za fudbal na osnovu longitudinalnog praćenja i usmeravanja razvoja bazičnih i sportskih karakteristika i sposobnosti. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Miroslav Dodig (1989). Uža naučna oblast: biomehanika. Naziv: Relacije osnovnih kinetičkih elemenata efektornog sistema sa manifestnim i latentnim motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Aleksandra Pejčić (1986). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Selekcija i usmerenje dece za sportske aktivnosti na bazi morfoloških i motoričkih dimenzija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Momčilo Savić (1986). Uža naučna oblast: sport. Naziv: Relacije bazičnih psihosomatskih dimenzija i specifičnih sposobnosti boksera. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

 Članstvo u organima i radnim telima

 •  član Saveta Instituta i Fakulteta,
 • član Nastavno-naučnog veća Fakulteta,
 • šef katedre za sport Fakulteta,
 • član Kadrovske komisije Univerziteta.

 Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

 • potpredsednik Veća naučnih radnika Vojvodine (1986-1988),
 • član Antropološkog udruženja Evrope – European Anthropological Association (od 1990),
 • član Antropološkog udruženje Jugoslavije/Srbije (od 1978),
 • član Saveza pedagoga fizičke kulture Jugoslavije/Srbije (od 1984),
 • član Sekcije za metodologiju i statistiku Udruženja sociologa Jugoslavije (1986-1991),
 • predsednik Metodološke sekcije Zajednice fakulteta fizičke kulture Jugoslavije (1990-1994),
 • predsednik Sekcije za teoriju i metodiku treninga Zajednice fakulteta fizičke kultureJugoslavije (1990-1994).

Delatnost u međunarodnim naučnim časopisima 

 • naučni savetnik u „Sport Science“- izdavač Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku, BiH (2008-2012),
 • urednik Sekcije za Metodologiju u „Acta Kinesiologica“- izdavač DPTZK, Ljubuški, BiH (od 2007),
 • član Sekcije za Metodologiju, Statistiku i Naučne metode u „Sports Scientific and Practical Aspects“ – izdavač Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, BiH (od 2008),                  
 • član Naučnog odbora u „Homosporticusu“ – izdavač Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (od 2005). 

Članstvo u sportskim asocijacijama

 • aktivan atletičar – skakač motkom (1948-1957), atletski trener (1960-1962) i pokrajinski instruktor u atletici (1962-1975),
 • u Atletskom klubu “Vojvodina” Novi Sad dva mandata potpredsednik kluba (1962-1972),
 • u Atletskom savezu Vojvodine predsednik Stručne komisije, član Sekretarijata, Predsedništva i Konferencije (1962-1976),
 • u Atletskom savezu Jugo­slavije član Stručnog saveta (1972-1982), predsednik Trenerske organizacije Jugoslavije (1975-1982), član Predsedništva (1975-1978) i član Konferencije (1972-1982),
 • u Savezu za dizanje tegova Vojvodine u dva mandata potpred­sednik (1970-1978),
 • u Savezu Jugoslavije za dizanje tegova predsednik Trenerske organizacije (1968-1970),
 • potpredsednik (1970-1972) i predsednik Saveza Jugoslavije za dizanje te­gova (1972-1975),
 • član Konferencije Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije (1972-1975),
 • član Jugoslovenskog olimpijskog komiteta (1972-1975).
 • član Sekretarijata Balkanske federacije u dizanju tegova (1972-1975),

Rukovođenje pripremama i nastupima sportista

 • trener atletske reprezentacije ratne mornarice koja je na svearmijskom prvenstvu Jugoslavije osvojila prvo mesto,
 • rukovodilac priprema državne atletske reprezentacije,
 • atletski trener u Atletskom klubu „Maraton“ u Somboru,
 • rukovodilac priprema i nastupa državne reprezentacije u dizanju tegova,
 • član tima priprema državne rvačke reprezentacije,
 • 15 godina rukovodilac atletske omladinske škole treninga u Vojvodini i Srbiji,
 • 10 godina rukovodilac omladinske škole treninga u dizanju tegova u Vojvodini i Srbiji,
 • 5 godina rukovodilac rvačke omladinske škole treninga u Vojvodini i Srbiji. 

Rukovođenje oblicima usavršavanja sportskih trenera

 • organizator i predavač većeg broja kurseva, seminara i oblika usavršavanja trenera u atletici, dizanju tegova i rvanju u Vojvodini, Srbiji i Jugoslaviji
 • predavač po pozivu na kursevima, seminarima i savetovanjima u više sportova na različitim hijerarhijskim nivoima u Vojvodini, Srbiji i Jugoslaviji 

Organizacija naučnih i stručih manifestacija

 • potpredsednik Organizacionog odbora Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, koji je održan u Novom Sadu u organizaciji Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu (1987),
 • predsednik Organizacionog odbora za obeležavanje 100-godišnjice od rođenja Jaše Bakova (1906-2006), istaknutog atletičara-skakača motkom i atletskog trenera, državnog rekordera, člana državne reprezentacije od 1934-1937. godine, 11 godina šampiona Jugoslavije, učesnika Berlinske olimpijade 1936. godine …
 • predsedik Organizacionog odbora Međunarodnog savetovanja atletskih trenera za vreme zajedničkih priprema atletičara Istočne Nemačke, Velike Britanije i Jugoslavije u Splitu 1976. godine,
 • rukovodilac većeg broja jugoslovenskih, republičkih i pokrajinskih stručnih i naučnih skupova, seminara i savetovanja u atletici, dizanju tegova i rvanju u vremenu od 1964-1980. godine.
 • rukovodilac priprema državne atletske reprezentacije, rukovodilac priprema i nastupa državne reprezentacije u dizanju tegova, član tima priprema olimpijske rvačke reprezentacije, rukovodilac i trener reprezentacije ratne mornarice u atletici koja je na svearmijskom prvenstvu Jugoslavije osvojila prvo mesto.

Nagrade, povelje, diplome, plakete, priznanja, zahvalnice

van zemlje

 • Plaketa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu za razvoj sportskih nauka/znanosti u BIH povodom 45. godišnjice osnivanja i rada Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, (2008),
 • Diploma Svetske, Evropske i Bugarske federacije za dizanje tegova (1974),
 • Diploma Španske federacije za dizanje tegova (1973),
 • Zahvalnica za pomoć u realizaciji ideje simpozija NTS-a Fakulteta sporta tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (2011),
 • Zahvalnica Edkacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku za doprinos u radu 4. Međunarodnog seminara „Uloga sporta u očuvanju zdravlja (2011),
 • Certificate Univerziteta u Tuzli za uspešno vođenje kursa NOVE TEHNOLOGIJE U SPORTU na 8. Letnjem Univerzitetu Tuzla 2003 (2003),
 • Certificate Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu za održano predavanje na temu TRANSFORMACIONI PROCESI U SPORTU (2004),
 • Certificate Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu za održano predavanje na temu ANTROPOLOŠKA KINEZIOLOGIJA (2004).

u zemlji

 • Nagrada Jovan – Mikić Spartak za naučnoistraživački rad u fizičkoj kulturi Vojvodine (1983),
 • Povelja sa zlatnom plaketom za izuzetan doprinos i ostva­rene rezultate u radu i razvoju Univerziteta u Novom Sadu (1991),
 • Povelja Antro­pološkog društva Jugoslavije u znak priznanja za doprinos u radu i razvoju ADJ (1999),
 • Povelja (bronzana sa značkom) Atletskog saveza Srbije za dugogodišnji i samopregoran rad na širenju, unapređenju i propagiranju atletike u Srbiji, kao i za postignute rezultate (1978),
 • Plaketa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, sa zahvalnošću dekanu, za doprinos unapređenju i razvoju ove visokoškolske ustanove (2009),
 • Plaketa Atletskog saveza Jugoslavije povodom obeležavanja jubileja 1921-1971 (1971),
 • Plaketa Atletskog kluba „Vojvodina“ Novi Sad za 10 godina aktivnog rada u Atletskom klubu „Vojvodina“ (1969),
 • Plaketa Atletskog kluba „Vojvodina“ Novi Sad povodom obeležavanja jubileja 50. godišnjice atletike u Novom Sadu 1921-1971 (1971),
 • Plaketa Saveza za dizanje tegova Vojvodine za dugogodišnji rad i unapređenje dizačkog sporta (1978),
 • Priznanje sa plaketom Atletskog saveza Jugoslavije za 15-godišnji rad u atletskom sportu (1968),
 • Priznanje sa srebrnom plaketom Atletskog saveza Jugoslavije za 25-godišnji predani i uspešni rad u atletskom sportu (1974),
 • Priznanje Atletskog saveza Jugoslavije i Atletskog saveza Vojvodine za rad i zalaganje u razvoju atletskog sporta u Vojvodini 1921-1971 (1971),
 • Zahvalnica Saveza Srbije za dizanje tegova za izuzetan doprinos razvoju dizanja tegova u Srbiji (2008),
 • Zahvalnica Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu za doprinos razvoju fakulteta, unapređenju vaspitno obrazovnog rada i afirmaciju naučnoistraživačkog rada u oblasti fizičke kulture (1984),
 • Zahvalnica Zavoda za fizičku kulturu Vojvodine za uspešnu saradnju i doprinos unapređenju stručnog rada u oblasti fizičke kulture u AP Vojvodini (1983),
 • Zahvalnica Atletskog kluba „Maraton“ Sombor povodom 100 godina atletike u Somboru za vanredne zasluge i doprinos u razvoju atletike u Somboru (1973),
 • Zahvalnicu za postignute rezultate u organizaciji i sprovođenju proslave 75-godišnjice Sportskog društva „Rusin“ u Ruskom Krsturu (1998).

Osnovi podaci o prof. dr Julijanu Malacku publikovani su u Enciklopediji Novog Sada 1999, br. 13.

 BIBLIOGRAFIJA

Kao redovan profesor Univerziteta u oblasti sportskog treninga publikovao je veći broj univerzitetskih knjiga, udžbenika, priručnika i naučnih radova, čime je postao poznat ne samo u našoj zemlji, već i šire, posebno u zemljama u okruženju. U oblasti metodologije naučnih istraživanja takođe zauzima jednu od vodećih pozicija na pomenutim prostorima, ne samo po publikovanju udžbenika i priručnika, već i u svojstvu gostujućeg profesora poslediplomskih studija na više Univerziteta u okruženju, kao i prezentovanja naučnih radova na kongresima, simpozijumima i naučnim skupovima sa međunarodnim učešćem.

 Kvalifikacioni radovi 

Diplomski rad

Problemi vanrednog letnjeg rada na oživljavanju atletike u nekim centrima Vojvodine. Beograd:  Fakultet za fizičko vaspitanje, 1961

Magistarska teza

Validacija baterije testova za ispitivanje stanja i nivoa pripremljenosti rvača. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, 1972

Doktorska disertacija

Struktura morfoloških, motoričkih, kognitivnih i konativnih dimenzija u dizača tegova. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, 1976

 Knjige

van zemlje

Malacko, J., Rađo, I. (2006). Menadžment ljudskih resursa u sportu. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja i Olimpijski komitet BiH. 005.95/.96:796](075.8), ISBN 9958-606-33-X., COBISS.BH-ID 15255302

Malacko, J., Rađo, I. (2004). Tehnologija sporta i sportskog treninga (5-6). Univerzitetsko izdanje – naučna knjiga (Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-I-957/04 od 08.07.2004. godine). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. UDC 796.015, ISBN 9958-606-25-9., COBISS.BH-ID 12955910

Malacko, J. (1982). Osnove teorije in metodike treniranja. Ljubljana: Šolski center za telesno vzgojo. UDC 796.015

Malacko, J. (1975). Osnove teorije in metodike treniranja. Ljubljana: Šolski center za telesno vzgojo. UDC 796.01 

Udžbenici

u zemlji

Malacko, J., Doder, D. (2014). Tehnologija sporta. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Sportski savez Vojvodine. ISBN 978 – 86-81145-18-0

Malacko, J., Doder, D. (2008). Tehnologija sportskog treninga i oporavka. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Sportski savez Vojvodine. UDC 796.015, ISBN 978 – 86-81145-11-1, COBISS.SR-ID 233455367

Malacko, J., Popović, D. (1997). Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Univerzitetski udžbenik (Odluka Fakulteta br. 01-629 od 29.7.1997). Priština: Fakultet za fizičku kulturu u Prištini.  572:61:311.2(075.2), ISBN 86-82329-03-4

Malacko, J., Popović, D. (2000). Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Drugo izdanje. Univerzitetski udžbenik. Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu. ISBN 86-82329-09-3

Malacko, J., Popović, D. (2001). Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Treće dopunjeno izdanje. Univerzitetski udžbenik. Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu. ISBN 86-82329-09-3

Bala G., Malacko, J., Momirović, K. (1982). Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, OOUR Institut fizičke kulture, ISBN 796.01 (075.8)

Malacko, J. (1982). Osnove sportskog treninga. Kibernetički pristup. Beograd: Sportska knjiga. UDC 796.015

Malacko, J. (1986). Osnove sportskog treninga. Kibernetički pristup. Drugo prošireno izdanje. Beograd: Sportska knjiga. UDC 796.015

Malacko, J. (1991). Osnove sportskog treninga. Kibernetički pristup. Treće prošireno i prerađeno izdanje. Novi Sad: FTN Štamparija za grafičku delatnost. UDC 796.015

Malacko, J. (2000). Osnove sportskog treninga. Četvrto prerađeno i dopunjeno izdanje. Knjiga je odobrena za upotrebu u nastavi. Beograd: Sportska akademija. UDC 796.015 (075.8)

Malacko, J. (1997). Situaciono modelovanje u sportskom treningu (Odlukom Nastavnog veća Sportske akademije u Beogradu od 25.09.1997. godine odobreno za štampu). Beograd: Sportska akademija. UDC 796.015 (075.8)

Malacko, J., Zahorjević, A, Uri, A. Lenert, S. (1974). Osnove teorije i metodike treninga. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine. UDC 796.015

Malacko, J. (1981). Priprema i odbrana diplomskog rada. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture. UDC 796.012

Malacko, J. (1991). Priprema i odbrana diplomskog i naučnog rada. Novi Sad: FTN Štamparija za grafičku delatnost. UDC 796.012

Malacko, J. (1975). Dizanje tegova. Nastavni plan i program za omladinske sportske škole. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine. UDC 796.42

Malacko, J. (1975). Trčanja. Nastavni plan i program za atletske sportske škole. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine. UDC 796.42

Malacko, J. (1975). Bacanja. Nastavni plan i program za atletske sportske škole. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine. UDC 796.42

Malacko, J. (2001). Multivarijantna statistička obrada podataka. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu

Malacko, J (1994). Antropološka statistička metodologija. Novi Sad: SAI-samostalno izdanje autora 

Naučni radovi 

časopisi međunarodnog značaja

Malacko, J., Stanković, V., Doder, D. &  Pejčić, A. (2015). Gender differences in the morphological characteristics and motor skills of children aged 7 to 11. Facta Universitates – Physical Education and Sport 13, 1(115 – 125).  Original research article. UDC 612.843.1-053.2, 796.012.1

Malacko, J., Doder, D., Stankovic, V., Dokmanac, M., Savic, B. and Doder, R. (2015). A Comparative Analysis of the Morphological Characteristics of Elite Karatekas, Judokas, Taekwondoists, Boxers and Wrestlers [Análisis Comparativo de las Características Morfológicas de Karatistas, Judistas, Taekwondistas, Boxeadores y Luchadores de Elite], International Journal Morphology, 33(1):245-250. Stanković, V., Malacko, J., Bojić, I.,  Ilić, J. (2013). Relations between morphological variables and pathological conative characteristics of handball players. SportLogia, 9(2):89-99. DOI:10.5550/sgia.130902.en.004S

Malacko, J., Doder, D., Đurđević, S., Savić, B.,Doder,  R. (2013). Differences in the bioenergetic potential of athletes participating in team sports. Vojnosanitetski pregled, Vol. 70, No 7, pp 633-636. ISSN: 0042-845

Doder, D., Malacko, J., Stanković, V. & Doder, R. (2013). The influence of motor behavior variables on set karate kata performance. Facta Universitates – Physical Education and Sport 11, 1(43-50)

Doder, D.,  Malacko, J., Stanković, V., Doder, R. (2011). Predictor validity of morphological and basic motor variables for assessment and monitoring of the karate punch with the lead arm (oi-tsuki). Biology of Sport, Vol. 28, No. 4, pp. 265-270, ISSN: 0860-021X

Malacko, J.  (2011). Preventive management in sport – A challenge of new ideas. Sport Science, Vol. 4, No. 1, Str. 55-59, UDK 796, ISSN: 1840-3670

Malacko, J., Stankovic, V. (2011). Canonical relations between variables of coordination abilities variables of morphological characteristics and motor abilities of boys aged 11-12.  Sport Science, Vol. 4, Str. 73-77, ISBN 1840-3670

Stanković,  V.,  Malacko, J.  (2011). Effect of morphological characteristics and motor abilities on the development of coordination abilities of boys aged 11-12. Acta Kinesiologica, Vol. 5, No. 1, Str. 12. ISSN: 1840-2976

Trajkovski-Višić, B., Malacko, J., Tomljenović,  B. (2011). The differences between pre-primary school girls and boys regarding their morphological and motor abilities Acta Kinesiologica, Vol. 5, No. 1, Str. 53-56, ISSN: 1840-2976

Stanković, V., Malacko, J., Doder, D. (2011). Comparative analysis of latent structures of variables of pathological connate characteristics in case of handball players belonging to different competition ranks.  Acta Kinesiologica,  Vol. 5, No. 2, Str. 58-62, ISSN: 1840-2976

Malacko, J., Stanković, V. (2011). Interaction of motor and cognitve abilite handball players. Sport Science, Vol. 4, No. 2, Str. 65-69, ISSN: 1840-3670

Malacko, J. (2010).The canonical relations between the systems of variables of basic motor and cognitive abilities of top footballers. Kinesiologia Slovenica, 16, 1-2, 61-67. ISSN: 1318-2269ć,

Malacko, J. (2010). Integral interactive technology of training, bussiness and organizational function in the preventive sports management of human resources. Sport Science, 3 1: 7-12. ISSN: 1840-3662

Malacko, J., Doder, D., Vujanović, S. (2010). The differences in the movement structures of kata, fights and mental potentials between boys and girls who train karate. Acta Kinesiologica, ISSN: 1840-2976

Doder, D., Malacko, J., Doder, R. (2010). Predictive validity of morphological and motor variables for the evaluation and monitoring of the karate free kata performance. Sport Science, 3 2:  52-56. ISSN: 1840-3662

Malacko, J. (2009). Interaction between genetic and non-genetic potentials in function of creation and development of sportsmen individuality. Sport Science, 2 2: 36-40. ISSN: 1840-3662

Stanković, V., Malacko, J., Doder, D. (2009). The differences in morphological characteristics among top handball, basketball and and football players. Acta Kinesiologica, 3 2: 90-94. ISSN: 1840-2976

Doder, D., Malacko, J., Stanković, V., Doder, R. (2009). Impacts and prediction validity of morphological and motor skills on mavashi geri. Acta Kinesiologica, 3 2: 104-109. ISSN: 1840-2976

Malacko, J., Pejčić, A. (2009). Shanges in biomotor dimensions of school boys afed 11: experimental programme of sports games VS standard PE programme. Sport Science, 2 1: 52-61. ISSN: 1840-3662

Malacko, J., Stanković, V. (2009). The latent structure of morphological characteristics of top handball, basketball and football players. Sport Science, 2 1: 111-116. ISSN: 1840-3662

Stanković, V., Malacko, J. (2008). Relations between systems of motor, cognitive and conativ variables of top-class handball players. Kinesiologia slovenica, 14, 3, 33-43. ISSN: 1318-2269

Doder, D., Malacko, J. (2008). Dijagnostic value of tests for estimation and monitoring of suitability of youths for karate. Kinesiologia slovenica, 14, 3, 50-59. ISSN: 1318-2269

Malacko, J. (2008). Modelovanje strategijskog menadžmenta u sportu. Sport Science, Vol.1, Issue 1 (12-17). ISSN: 1840-3670. UDK: 796

Malacko, J. (2007). Relacije između varijabli voluminoznosti tijela i motoričkih sposobnosti kod djevojčica osnovne škole. Acta Kinesiologica, Vol.1, Issues 2 (76-80). ISSN 1840-2976

Blažević, S., Malacko, J. (2007). Evaluacija doprinosa kognitivnog statusa boksača uspjehu u izvođenju specifičnih motoričkih struktura. Acta Kinesiologica, Vol.1, Issues 2 (12-17). ISSN 1840-2976

Malacko, J., Popović, D. (2005). Relacije između sistema morfoloških i motoričko-funkcionalnih varijabli i njihov uticaj na aerobni kapacitet kod dece 5. razreda osnovne škole. Homosporicus br. 2, Godina 8, (6-10). ISSN 1512-8822

Pejčić, A., Malacko, J. (2005). The ontogenetic development of morphological characteristics and motor abilitties of boys and girls in early elementary school. Kinesiologia slovenica, No 2 (42-55). ISSN 1318-2269

Malacko, J. (2002). Effects specific programmed training on morphological characteristics and motor abilities in children sports school. Kinesiologia slovenica, No 2  (44-49). ISSN 1318-2269

časopisi nacionalnog značaja (22) 

Malacko, J., Fratrić, F. (1997). Determination of Intensity of the Training Effort on Anaerobic Threshold. Skopje: Fizička kultura, Yrs. 25, No 1-2

Životić, D., Malacko, J. (1997). Attitudes of Coaches and Athletes Concerning the System of Opreparation for Top Sports Achievements. Skopje: Fizička kultura, Yrs. 25, No 1-2 (136)

Fratrić, F., Malacko, J. (1996). Optimizacija upravljanja trenažnim procesom. Godišnjak br. 8 (77-81). UDK 796/799, ISSN 0353-8796

Malacko, J., Fratrić, F. (1996). Efikasnost upravljanja tehnologijom vežbanja i treninga. Godišnjak br. 8 (62-69). UDK 796/799, ISSN 0353-8796

Malacko, J. (1995). Antroploška genetika u funkciji humanizacije sporta. Godišnjak br. 7 (56-59). UDK 796/799, ISSN 0353-8796

Malacko, J. (1993). Model poslediplomskog magistarskog studija. Godišnjak br. 5. UDK 796/799, ISSN 0353-8796

Malacko, J.,Pejčić, A. (1992). Metodološki pristup vo individualizacijata na stavovite brz osnova na klasifikacija na grupite. Fizička kultura. 23, 2; 27-31. ISSN: 0350-3838

Pejčić, A., Malacko, J. (1992). Kanoničke relacije između morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod dječaka od jedanest godina. // Fizička kultura. 23, 2; 39-45

Malacko, J. (1993). Model poslediplomskog specijalističkog studija u sportu. Godišnjak br. 5. UDK 796/799, ISSN 0353-8796

Malacko, J., Tončev, I., Pejčić, A. (1990). Morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti selekcionisanih dečaka za sport na bazi klasifikacija grupa. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, Sveska 27 (95-101). UDK 572 (5), ISSN 0351-1480

Malacko, J., Pejčić, A., Tončev, I. (1990). Interaktivni upravljački sistem „trener-sportista“ u funkciji stvaralačkog procesa. Godišnjak br. 2 (43-45). UDK 796/799, ISSN 0353-8796

Radovanović, Đ., Malacko, J., Bala, G. (1984). Kanoničke relacije antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata i studentkinja na Univerzitetu u Novom Sadu. Titograd: Fizička kultura br. 1 (43-52). ISSN 0351-4676

Savić, M., Malacko, J. (1984). Procena stavova boksera prema psihološkoj pripremi. Beograd: Fizička kultura br. 3 (171). ISSN 0350-3828

Malacko, J. (1982). Ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti i zajedništva u vannastavnim aktivnostima fizičkog vaspitanja SAP Vojvodine. Titograd: Fizička kultura br. 3, pp. 103-107. ISSN 0351-4676

Malacko, J. (1981). Kibernetički pristup sportskom treningu. Beograd: Fizička kultura br. 4, (399). ISSN 0350-3828

Malacko, J. (1980). Ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti i zajedništva u visokoškolskim nastavnim planovima i programima u SAP Vojvodini. Novi Sad: Savremeno obrazovanje br. 4, pp. 65-68.

Malacko, J. (1982). Ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti i zajedništva u vannastavnim aktivnostima fizičkog vaspitanja SAP Vojvodine. Savremeno obrazovanje br. 1, Novi Sad, No 3, pp. 103-106.

Malacko, J. (1978). Slovnjik terminoh fizičnoho vospitanja za osnovne i zajednične strednje vospitanje i obrazovanje. Tvorčosc, No. 4, Str. 73-103, ISSN: 0351-9333

Malacko, J. (1971). Brzinsko-snažna priprema mladih atletičara. Sportska praksa,  No. 7-8, Str. 8-10, ISSN: 1450-877X

Malacko, J. (1968). Priprema, dinamika opterećenja i varijante treninga u radu sa dizačima tegova.  Aktuelno u praksi, No. 3, ISSN: 0351-2037

Malacko, J. (1965). Problemi učešća žena u fizičkoj kulturi u Vojvodini. Aktuelno u praksi, No. 3, Str. 16-19, ISSN: 0351-2037

Malacko, J. (1964). Eksperimentalna atletska škola. Sportska praksa, No. 6, ISSN: 1450-877X

časopisi – zbornici radova

Malacko, J., Bala, G., Radovanović , Đ. (1982). Struktura antropometrijskih i motoričkih dimenzija studenata i studentkinja novosadskog Univerziteta. Zbornik radova I. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J., Zahorjević, A., Tončev, I., Pejčić, A. (1990). Efekti programiranog treninga selekcionisanih dečaka u plivačkoj sportskoj školi. Zbornik radova, Sveska III. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J., Pejčić, A. (1990). Metodološki pristup individualizaciji stavova na osnovu klasifikacije grupa. Zbornik radova, Sveska V. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J., Tončev, I., Zahorjević, A. (1991). Regresioni model za procenu i praćenje sportskih rezultata u cikličnim sportovima. Zbornik radova, Sveska V. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J., Tončev, I., Ivančević, V. (1992). Situacioni modeli u funkciji evaluacije i kontrole atletskih trkačkih disciplina. Zbornik radova. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Ivančević, V., Malacko, J., Tončev, I., Zahorjević, A., Ivančević, T. (1992). Hipotetski biomehanički model sportskog treninga. Zbornik radova. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J. (1992). Model upravljanja trenažnom tehnologijom. Zbornik radova. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

 

Naučni projekti

međunarodni projekti

Julijan Malacko, Veroljub Stanković (2014). New Technologies and Approaches in the Function of Health and Physical Education in Serbia, 395-407. Physical Education and Health, Global Perspectives and Best Practice. Sagamore Publishing LLC. ISBN print edition: 978-1-57167-702-0, ISBN ebook 978-1-57167-703-7

domaći projekti 

 • nosilac srednjoročnih (petogodišnjih) projekata 

Malacko, J. (1975-1980). Fizičko vaspitanje dece i omladine. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Malacko, J., Blagajac, M., Radovanović, Đ. (1986-1990). Efekti različitih programa (fizičkog vaspitanja, sportske rekreacije i sporta) na transformaciju psihosomatskog statusa čoveka. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Malacko, J., Blagajac, M., Radovanović, Đ. (1990-1995). Modelovanje i evaluacija programa u fizičkoj kulturi (fizičkog vaspitanja, sportske rekreacije i sporta). Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

 • nosilac pojedinačnih projekata i tema

Malacko, J. (1970). Validacija instrumenata za ispitivanje psihosomatskog stanja i stepena treniranosti rvača. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije

Ropret, J., Malacko, J., Acković, T. (1973). Normativi i metode za rano otkrivanje talenata i odabiranje dece i omladine za pojedine grane sporta na bazi brzine. Beograd-Novi Sad: Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1975). Validacija instrumenata za ispitivanje psihosomatskog stanja i stepena treniranosti dizača tegova. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije

Lenert, S., Malacko, J., Bala, G., Ber, A., Đurić, V., Tumin, M. (1978). Neke važnije razlike u somatskom statusu i fizičkim sposobnostima učenika viših razreda osnovnih škola sela i grada u SAP Vojvodini. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Zahorjević, A., Malacko, J., Lomen, E. (1982). Uticaj trenažnog procesa na morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti i motoričke informacije plivača. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine i SIZ za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J., Bala, G., Patarić, S. (1981). Struktura morfoloških i motoričkih dimenzija u studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Berković, L, Malacko, J., Bala, G. (1982). Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika. Novi Sad: SIZ za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J., Radosav, R. (1985). Uticaj programiranog vežbanja na psihosomatski status dece sa posebnim osvrtom na izbor dece za sport. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Malacko, J. (1987). Primena modela i metoda istraživanja u sportu. Tema za razvoj naučnih disciplina. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Malacko, J., Miloradov, B. (1988). Tehnologija rada na trenažerima u sportskom treningu. Tema za razvoj naučnih disciplina. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Malacko, J. (1989). Efikasnost u sportu i trenažna tehnologija. Tema za razvoj naučnih disciplina. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Malacko, J., Zahorjević, A., Tončev, I. (1990). Modelovanje trenažnog opterećenja u cikličnim sportovima. Tema za razvoj naučnih disciplina. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Malacko, J. (1990). Sistem selekcije i priprema sportista. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine

Malacko, J. (1995). Modelovanje i evaluacija programa trenažnih aktivnosti i oporavka u cikličnim atletskim i plivačkim disciplinama primenom specifično-motoričkih, biomehaničkih funkcionalnih i matematičko-statističkih modela i metoda. Novi Sad: SIZ za naučni rad Vojvodine 

Razvojni elaborati 

Malacko, J. i saradnici (1977). Stanje i program razvoja fizičke kulture u mesnim zajednicama naseljenih mesta Opštine Novi Sad. Novi Sad: SIZ za fizičku kulturu Novi Sad

Malacko, J. (1973). Praćenje fizičkog razvoja, fizičkih i funkcionalnih sposobnosti dece, omladine, sportista i građana Prištine. Elaborat „Program razvoja fizičke kulture u opštini Priština za period 1971-1980.“ Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1970). Program razvoja društvenih organizacija za fizičku kulturu SAP Kosovo u periodu 1971-1985. godine. Elaborat „Perspektivni program unapređena fizičke kulture u SAP Kosovo za period 1971-1985. godine (183-199). Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1970). Fizički razvoj, fizičke i funkcionalne sposobnosti učenika i građana Bačke Topole. Elaborat „Program razvoja fizičke kulture u opštini Bačka Topola za period od 1971-1975-1980“ (64-79). Bačka Topola: Savet za fizičku kulturu Skupštine opštine Bačka Topola

Malacko, J. (1974). Potreba za intenzivnijim usavršavanjem trenera i neophodnost donošenja objektivnih kriterija u stimulaciji sportista. Beograd: Materijali „Putevi i mogućnosti daljeg unapređenja fizičke kulture u SR Srbiji“, knjiga 2 (301)

Naučna saopštenja

saopštenja sa međunarodnog skupa štampano u celini

Malacko, J. (2011). Preventivni menadžment u funkciji očuvanja i unapređivanja zdravlja u sportu. Zbornik radova – IV. Međunarodni seminar „Uloga sporta u očuvanju zdravlja“. Travnik: Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, ISBN:978-9958-640-23-0

Malacko, J., Pejčić, A., Trajkovski, B. (2011). Sexual differentiation of morphological characteristics and motor abilities of 11-year-old children. Proceedings Book, 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Str. 251-255, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, ISBN 978-953-317-013-8

Malacko, J. (2011). Međuovisnost morfoloških karakteristika i osnovnih motoričkih sposobnosti te koordinacije kretanja kod jedanaestogodišnjih djevojčica. Zbornik radova, 9. godišnja međunarodna konferencija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 2011, Str. 166-169, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISSN: 1847-3792

Pejčić, A., Trajkovski, B., Malacko, J. (2011). Canonical relations between the systems of morphological and motor variables with the perschool-age, Proceedings Book, 6th International Scientific Conference on Kinesiology. Str. 279-283, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, ISBN 978-953-317-013-8

Malacko, J. (2011). Međuovisnost morfoloških karakteristika i osnovnih motoričkih sposobnosti te koordinacije kretanja kod jedanaestogodišnjih djevojčica. 9. godišnja međunarodna konferencija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 2011 (166-169), ISSN: 1847-3792

Malacko, J. (2010). Utjecaj genotipa i fenotipa u treningu brzine, agilnosti i eksplozivnosti. 8. godišnja međunarodna konferencija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 2010 (585-588), ISSN: 1847-3792

Malacko, J. (2009). Prediktorska valjanost testova eksplozivne snage za dijagnosticiranje aerobne izdržljivosti djevojčica 11-12 godina. 7. godišnja međunarodna konferencija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 2009 (202-205). ISBN: 978-953-6378-96-8

Pejčić, A., Trajkovski Višić, B., Malacko, J. (2009). Utjecaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost dječaka i djevojčica predškolske dobi Naziv skupa: 7. godišnja međunarodna konferencija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 2009 (377-380). ISBN: 978-953-6378-96-8

Malacko, J., Pejčić, A. (2008). Relations between variables of fatty tissue and motor abilities of girls of the 5th class of elementary school. Proceedings Book, 5th  International Scientific Conference on Kinesiology „Kinesiology research trends and applications“ (525-528). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. ISBN 978-953-6378-79-1

Pejčić, A., Malacko, J., Tomljenović, B. (2008). Relations between morphological and motor-functional variables and their effects on aerobic capacity of boys and girls in the first class of elementary school. Proceedings Book, 5th  International Scientific Conference on Kinesiology „Kinesiology research trends and applications“ (532-535). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. ISBN 978-953-6378-79-1

Malacko, J., Pejčić, A. (2008). Novi pristupi, metode i teorije učenja u funkciji edukacije kretnih struktura. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Cjeloživotno učenje za održivi razvoj“, Plitvice 2008, Svezak 2 (273-281). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci. SBN 978-953-98445-4-5

Malacko, J. (2008). Projektiranje i implementiranje kondicijske pripreme u dizanju utega na temelju utvrđivanja utjecaja situacijskih i bazičnih kretnih struktura na trzaj i izbačaj i njihovih relacija. Zbornik radova, 6. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2008“ (279-282). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-6378-77-7

Malacko, J. (2007). Nove tehnologije u funkciji kontinuirane kreacije i transformacije koncepcija, projekcija, modelovanja,i strategija razvoja savremenog sporta. Zbornik naučnih i stručnih radova, II. Međunarodni Simpozijum „Nove tehnologije u sportu“ (15-21). Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9969-606-34-2

Malacko, J., Rađo, I. (2007). Relacije između fleksibilnosti, morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod dečaka uzrasta od 11-12 godina. Zbornik naučnih i stručnih radova, II. Međunarodni Simpozijum „Nove tehnologije u sportu“ (279-283). Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9969-606-34-2

Malacko, J. (2005). Relations between speed of alternative and explosive movements, morphological sharacteristics and motor abilities with boys aged 11-12. Proceedings Book, pp. 4rd International Scientific Conference on Kinesiology „Sciece and profession – challenge for the future“ (507-510). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. ISBN953-6378-52-3

Pejčić, A., Malacko, J. (2005). Effects morphological caracteristics and motor abilities on sprint speed in boys of 11-12 years. Proceedings Book, 4rd International Scientific Conference on Kinesiology „Sciece and profession – challenge for the future“ (90-93). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. ISBN953-6378-52-3

Malacko, J. (2005). Visoko razvijena trenažna tehnologija u funkciji postizanja vrhunskih sportskih ostvarenja. Zbornik naučnih i stručnih radova „NTS – Nove tehnologije u sportu“ (213-222). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. ISBN 9958-606-31-3

Malacko, J. (2002). Relations of coordination, morpological characteristics abd motor abilities, pp 291-294. Proceedings Book Kinesiology – New Perspectives. 3rd International Scientific Conference (291-294). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. ISBN 953-6378-36-1

Popović, D., Boli, E., Malacko, J., Dragić, B., Toskić, D., Stanković, V. (2002). Relationship between abilities dependant upon moving regulation and upon energetic regulation. The 7th Annual Congress of the ECSS, pg. O1173-1093, Athens, Greece

Životić, D., Malacko, J. (1999). Marketing u poslovnoj funkciji sportske organizacije. VII. Međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Sport, fizička aktivnost i zdravlje u trećem milenijumu“. Novi Sad: Novosadski maraton

Malacko, J., Životić, D. (1999). Menadžment u poslovnoj funkciji sportske organizacije. VII. Međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Sport, fizička aktivnost i zdravlje u trećem milenijumu“. Novi Sad: Novosadski maraton

Malacko, J., Životić, D. (1998). Effects of Programmed Training on Morphological and Motor Performance of 9-10 year-old boys. 11th Congress of the European Anthropological Association „Human and Environment“ (76). Jena-Germany: Fridrich-Schiller-University

Životić, D., Malacko, J. (1998). Anthropological Genetics and Technology of Training. 11th Congress of the European Anthropological Association „Human and Environment“ (81). Jena-Germany: Fridrich-Schiller-University

Životić, D., Malacko, J. (1998). Attitudes of Coaches and Sportsman to Tem Worf within the Preparation System for Sportsman. VI. International Conference „Dietetic Products and Training Processes“ (24). Novi Sad: Novosadski maraton

Malacko, J., Životić, D. (1998): Situation Modelling in Sports Training. VI. International Conference „Dietetoc Products and Training processes“ (25). Novi Sad: Novosadski maraton

Malacko, J., D. Životić (1998). Structure of General Complex Model of Sportsman Recovery. International Scientific Meeting at the Centenary of the Olympic Champion Leon Štukelj „Sport-Healt-Old Age“. Bled: Olympic Academy of Slovenia

Životić, D., Malacko, J. (1998). Attitudes Coaches and Sportsman on Organization, Managment and Conditions within the Sportsman Preparation System. International Scientific Meeting at the Centenary of the Olympic Champion Leon Štukelj „Sport-Healt-Old Age“. Bled: Olympic Academy of Slovenia

Malacko, J., Fratrić, F. (1998). Verifikacija metoda treninga na nivou anaerobnog praga izraženog fiziološkim i metaboličkim parametrima. Zbornik radova, Jugoslovenski simpozijum sa međunarodnim učešćem „Da li je atletsko (sportsko) srce zdravo“ (str. 29-30), Zdravstveni centar Zrenjanin

Malacko, J., Fratrić, F. (1997). Određivanje intenziteta trenažnih opterećenja na bazi anaerobnog praga. Zbornik radova, Kongres sporta i fizičkog vaspitanja u Republici Makedoniji (str. 134-135). Skoplje: Savez saportskih pedagoga Republike Makedonije

Životić, D., Malacko, J., Fratrić, F. (1997). Organization System of Preparation of Young Athletes – Construction and Function of Cybernetic Model. Proceeding, 3rd International Symposium „Sport of the young“ (641). Bled: Faculty of sport

Malacko, J., Fratrić, F., Životić, D. (1997). Predicting Value of Cardio Respiration Variables in Defining Anaerobic Edge Level in Cyclic Sports. Proceeding, 3rd International Symposium „Sport of the young“ (496). Bled: Faculty of sport

Fratrić, F., Malacko, J., Životić, D. (1997). The Relations between System of Metabolic Aerobic-Anaerobic and Cardio Respirattion Variables. Proceeding, 3rd International Symposium „Sport of the young“ (386). Bled: Faculty of sport

Fratrić, F., Malacko, J. (1997). Relacije između nekih kriterijuma kardiorespiratorne i bioenergetske sposobnosti sportista. Zbornik radova (85). Zrenjanin: Jugoslovenski simpozijum sa međunarodnim učešćem „Kardiovaskularni sistem i fizički napor“

Malacko, J., Fratrić, F. (1997). Uticaj kardiorespiratorne sposobnosti na nivo anaerobnog praga. Zbornik radova (83-84). Zrenjanin: Jugoslovenski simpozijum sa međunarodnim učešćem „Kardiovaskularni sistem i fizički napor“

Fratrić, F., Kormanjoš, A., Malacko, J. (1996). The influence of the threshold efor in combination with the interval and continuiti training method at the anaerobic threshold (at) of the quality swimmers. 4rd International Congress on Phisical Education and Sport, Komotini

Fratrić, F., Kormanjoš, A., Malacko, J. (1996). The influence of the anaerobic threshold on some parameters of recovery with sportsman. 4rd International Congress on Phisical Education and Sport, Komotini

Malacko, J., Fratrić, F. (1996). Antropološki kibernetički model motoričkog funkcionisanja.  Zbornik radova XXXV. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem u Baru.. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Fratrić, F., Malacko, J. (1996). Fiziološko-kibernetički model anaerobnog praga. Zbornik radova XXXV. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarobnim učešćem u Baru. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J. (1996). Nauka u funkciji trenažne tehnologije. Zbornik rezimea, Međunarodni kongres „Nauka u funkciji sporta“. Skopje: Fakultet za fizičku kulturu

Fratrić, F., Malacko, J. (1996). Uticaj anaerobnog praga na ranu fazu oporavka sportista. V. Međunarodni simpozijum FIS COMMUNICATIOS. Niš: Filozofski fakultet, Studijska grupa za fizučku kulturu

Malacko, J., Fratrić, F. (1996). Interakcijsko upravljanje sportistom kao konstituanta trenažne tehnologije. V. Međunarodni simpozijum FIS   COMMUNICATIONS. Niš: Filozofski fakultet, studijska grupa za fizičku kulturu

Malacko, J., Fratrić, F. (1995). Ishrana sportista u funkciji trenažnog i takmičarskog oporavka. Monografija. Međunarodno savetovanje „Ishrana sportista i rekreativaca“. Novi Sad: Odbor „Novosadski maraton“

Fratrić, F., Malacko, J. (1995). Zavisnost ishrane sportista od karaktera i veličine trenažnih opterećenja. Monografija. Međunarodno savetovanje „Ishrana sportista i rekreativaca“. Novi Sad: Odbor „Novosadski maraton“

Fratrić F., Malacko, J. (1995). Konstrukcija optimalnih funkcionalnih modela u kineziološkoj antropologiji. XXXIV. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije, sa međunarodnim učešćem, Prijepolje

Malacko, J., Fratrić, F., Peristeris, V. (1995). Relations between the laboratory and situation variables of the swimmers at the anaerobic threshold level. 3rd International Congress on Phisical Education and Sport, Komotini

Peristeris, V., Tončev, I., Malacko, J. (1995). The influence of 100, 200, and 400 meters swimming events. Komotini: 3rd International Congress on Phisical Education and Sport

Kormanjoš, A., Malacko, J., Fratrić, F. (1995). Changes of phisiological-biomechanical parameters in 400 meters swimming. Komotini: 3rd International Congress on Phisical Education and Sport

Fratrić, F., Malacko, J., Kormanjoš, A. (1993). The effcts continuouns and interval training on changes in the level of the anaerobic threshold. Second international symposium „Sport of the young“. Bled: Faculty of sport

Malacko, J., Fratrić, F., Kormanjoš, A. (1993). Defining the individual anaerobic threshold for the optimal management of the training proces. Second international symposium „Sport of the young“. Bled: Faculty of sport

Kormanjoš, A., Malacko, J., Fratrić, F. (1993). A comparative analysis of athletes with a kinematic situational model of 100m world race runners. Second international symposium „Sport of the young“. Bled: Faculty of sport

Malacko, J., Zahorjević, A. Tončev, I., Pejčić, A. (1990). Inicijalna selekcija dece za plivačke škole na bazi klasifikacije grupa. Bled: I. Međunarodni naučni simpozijum „Sport mladih“

Malacko, J., Tončev, I., Zahorjević A., Pejčić, A. (1990). Struktura morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti selekcionisanih dečaka atletske škole i njihovo pračenje. Bled: I. Međunarodni naučni simpozijum „Sport mladih“

Malacko, J., Zahorjević, A., Tončev, I., Pejčić, A. (1990). Transformacioni efekti morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti pod uticajem programiranog treninga selekcionisanih dečaka u plivačkoj sportskoj školi. Bled: I. Međunarodni naučni simpozijum „Sport mladih“

Malacko, J., Tončev, I., Zahorjević, A. (1990). Selekcija dečaka u atletske škole. Bled: I. Međunarodni naučni simpozijum „Sport mladih“

Malacko, J., Pejčić, A., Tončev, I. (1987). Student’s opinions about the sport at Universities. Zagreb: Konferencija FISU/CESU

Malacko, J. (1986). Strukturalnie izmenjenjia morfologičeskih kararakteristik i motoričeskih sposobnostej pod vljijanjijem programirovanoj trenirovočnoj raboti v detskoj futbolnoj škole. Materialy z konferencji miedzinearodovej, Česc I (159). Katowice: Akademia wychowania fizycznego w Katowicach

saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

Malacko, J. (1979). Struktura morfoloških, motoričkih, kognitivnih i konativnih dimenzija u dizača tegova i njihove relacije. AIESEP – Međunarodni kongres tjelesnog odgoja i sporta, Bilten br. 2 (134). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu

Malacko, J., Bala, G., Radovanović, Đ. (1979). Struktura antropometrijskih i motoričkih dimenzija u studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. AIESEP – Međunarodni kongres tjelesnog odgoja i sporta, Bilten br. 2 (139). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu

Bala, G., Radovanović, Đ., Malacko, J. (1979). Komparativna analiza latentnih antropometrijskih i motoričkih dimenzija studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. AIESEP – Međunarodni kongres tjelesnog odgoja i sporta, Bilten br. 2 (17). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu

Radovanović, Đ., Malacko, J., Bala, G. (1979). Kanoničke relacije antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. AIESEP – Međunarodni kongres tjelesnog odgoja i sporta, Bilten br. 2 (178). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu

Berković, L., Malacko, J. (1980). Physical education efficiency depending on the teacher’s professional training. Tbilisi: World scientific congress „Sport in modern society“, Problems of youth sports, Section 2.3 (71)

Malacko, J. (1983). Transformational sports training proces. Dubrovnik: Inter-University Centre of postgradnate studies, First intenational sports dialogue, Abstracts (26)

Malacko, J., Fratrić, F. (1996). A comparative Anallysis of Athletes with a Kinematic Situational Model of 100m World Race Runners. Abstracts, 4. International Kogress on Physical Education & Sport (pp. 194). Komotini

Malacko, J., Perić, D. (1997). Sports sciece in the service to table tennis training technology. The sixth ITTF. Sports Science Congress, Abstracts, p.p. 55. Sports Academy and The Yugoslav Table Tennis Federation

Malacko, J., Životić, D. (1997). Sports technology management in table tennis. The sixth ITTF. Sports Science Congress ’99. Absstracts, p.p. 58. Sports Academy and The Yugoslav Table Tennis Federation

Životić, D., Malacko, J. (1998). Anthropological Genetics and Technology of Training. 11th Congress of the European Anthropological Association „Human and Environment“ (81). Fridrich-Schiller-University, Jena, 1998

Malacko, J., Popović, D., Boli, E. (2002). Relaton of suppleness, morphological characteristics and motor abilities with boys aged 11/12. Abstracts, 7th ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, Athens 24-28 July, 2002

Malacko, J., Životić D. (1998). Effects of Programmed Training on Morphological and Motor Performance of 9-10 year-old boys. 11th Congress of the European Anthropological Association „Human and Environment“ (76), Jena-Germany: Fridrich-Schiller-University Jena, 1998

saopštenja na domaćim naučnim skupovima

Doder, D., Viduka, D Malacko, J., Kalentić, Ž. & Sudarov, N. (2013). Sportsko propagandni marketing u karateu. Zbornik radova sa naučno-stručnog simpozijuma“Nauka i karate sport”, 99-106. Novi Sad: Karate savez Vojvodine i Fakultet za sport i turizam.Novi Sad

Viduka, D., Doder, D., Malacko, J., Sudarov, N., Vojinović, J. (2013). Internet marketing u sportu. Simpozijum “Nauka i karate sport”, 87-98. Novi Sad: Karate savez Vojvodine i Fakultet za sport i turizam.

Doder, D., Viduka, D., Malacko, J., Kalentić, Ž., Sudarov, N. (2013). Sportsko propagandni marketing u karateu. Simpozijum “Nauka i karate sport”, 99-106. Novi Sad: Karate savez Vojvodine i Fakultet za sport i turizam.

Malacko, J., Doder, D. (2012). Kognitivne sposobnosti. Zbornik radova sa naučno stručnog simpozijuma „Nauka i karate sport“ (str. 49-53), Karate savez Vojvodine, ISBN 978-86-905425-7-4,

Doder, D., Malacko, J. (2009). Strategija i taktika sportske borbe, Zbornik radova, Fakultet za sport i turizam i Karate savez Vojvodine (str. 40-45), ISBN 978-86-905425-4-3

Malacko, J. (2007). 100 godina od rođenja Jaše Bakova (1906-2006), Naučno-stručni skup, Zbornik radova, Novinsko-izdavačka ustanova Ruske slovo, No. 1, Str. 19-28, ISBN 978-86-7105-174-3

Malacko, J. (1998). Metodološka evaluacija istraživanja efekata nastave fizičkog vaspitanja. Naučni skup. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Fratrić, F., Malacko, J. (1997). Neki problemi kod interpretacije i aplikacije maksimalne potrošnje kiseonikom povišene koncentracije laktata u krvi i frekvencije srca kod sportskih opterećenja. Zrenjanin: Istraživačko razvojna jedinica Zdravstvenog centra

Malacko, J., Fratrić, F. (1996). Model strukture i funkcionisanja trenažne tehnologije. Aranđelovac: Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije

Fratrić, F., Malacko, J. (1996). Tehnološki principi suprasumativnog efekta kao neophodan uslov za optimalni trening. Aranđelovac: Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije

Kormanjoš, A., Malacko, J., Fratrić, F. (1993). Situaciono-kinematički model sprinterskog trčanja. Naučni skup, Zbornik radova. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Fratrić, F., Malacko, J., Kormanjoš, A. (1993). Modelovanje kontinuiranog i intervalnog treninga i njegovi efekti na promenu nivoa anaerobnog praga. Naučni skup, Zbornik radova. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J., Pejčić, A., Ivančević, V. (1991). Trener u sportu – upravljač trenažne tehnologije. Naučni skup, Zbornik radova. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J., Pejčić, A. (1990). Sistem upravljanja i oligarhijska struktura u funkciji sporta i društvene reforme. Zbornik radova, Naučni skup „Fizička kultura i društvena reforma“. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J. (1989). Genetika u funkciji zdravlja sportista Zbornik radova. Ohrid: IX. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije

Malacko, J., Tončev, I., Pejčić, A. (1988). Metodološki pristup individualizaciji i selekciji u nastavnoj i trenažnoj tehnologiji. Zbornik radova. Šibenik: VIII. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije

Pejčić, A., Malacko, J., Tončev, I. (1988). Stanovišta nastavnika razredne nastave o programu obrazovanja nastavnika za područje tjelesne i zdravstvene kulture. Zbornik radova, Savjetovanje pedagoga Jugoslavije. Rijeka: Pedagoški fakultet

Malacko, J. (1987). Definicija, predmet i struktura nauke u fizičkoj kulturi. Kanjiža: Jugoslovensko međufakultetsko savetovanje „Nauka o fizičkoj kulturi“

Malacko, J. (1987). Kadrovi u sportu. Zbornik radova, III. Kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije. (35-46). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Pejčić, A., Malacko, J., Tončev, I. (1987). Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti u jedanaestogodišnjih dečaka. Zbornik radova, III. Kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, (119). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Herenčić, L., Malacko, J. (1987). Primena trenažera u funkciji visoke sportske efikasnosti i savremene trenažne tehnologije. Zbornik radova, III. Kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (153). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

Malacko, J. (1986). Sportski trening boksera. Zbornik radova. Rijeka: Simpozijum „Strategija i utjecaj sportskih komponenti na razvoj boksa i fizičke kulture

Malacko, J. (1985). Homogenizacija grupa u fizičkom vaspitanju na bazi morfoloških i motoričkih taksonomskih dimenzija.. Zbornik radova (181). Kranjska Gora: VI. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije

Malacko, J. (1984). Naučni rad u fizičkoj kulturi i potrebe udruženog rada. Zbornik radova (489). Zagreb: II. Kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije

Malacko, J. (1984). Optimizacija transformacionog procesa sportskog treninga. Zbornik radova (264). Zagreb: II. Kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije

Malacko, J. (1983). Struktura motoričkih dimenzija i njihove relacije u studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. Zbornik radova (17). Novi Sad: II. Jugoslovenski simpozijum „Žene u fizičkoj kulturi“

Malacko, J. (1983). Optimizacija upravljanja procesom nastave fizičkog vaspitanja prema individualnim potrebama učenika. Aranđelovac: V. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije

Malacko, J. (1981). Nauka u sportu i udruženi rad. Beograd: Jugoslovensko savetovanje „Sport i nauka“

Malacko, J. (1981). Kibernetika i nauka u sportu. Beograd: Jugoslovensko savetovanje „Sport i nauka“

Malacko, J. (1981). Zakonitosti sportskog treninga. Beograd: Jugoslovensko savetovanje „Sport i nauka“

Malacko, J., Patarić, S. (1980). Konstrukcija baterije testova za procenu i praćenje efekata nastave fizičkog vaspitanja studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. Zbornik radova (13-22). Niš: II. Simpozijum fizičke kulture studentske omladine Jugoslavije

Malacko, J. (1980). Struktura antropometrijskih dimenzija u studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu (20). Hvar: XIX. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije

Malacko, J. (1969). Problemi učešća žena u fizičkoj kulturi i sportu u Vojvodini. Zbornik radova (46). Novi Sad: Jugoslovenski simpozijum „Žene u fizičkoj kulturi i sportu“

Malacko, J. (1975). Osnove sportskog treninga. Zbornik radova, Savetovanje u Srpskom lekarskom društvu, Sekcija za sportsku medicinu

Malacko, J. (1973). Upravljanje, planiranje i programiranje procesa trenažnog rada rvača. Zbornik radova, Savetovanje rvačkih trenera Jugoslavije, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine Str. 35

Malacko, J. (1969). Rad na razvoju izdržljivosti u dece uzrasta od 11-15 godina. Savetovanje atletskih trenera Srbije, Zbornik radova, No. 7, Str. 1-11, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine i Atletski savez Srbije

Malacko, J. (1969). Sistem priprema atletičara iz Vojvodine za Olimpijske igre 1972. godine. Zbornik radova, Savetovanje atletskih trenera Vojvodine, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1969). Problemi učešća žena u fizičkoj kulturi i sportu u Vojvodini. Jugoslovenski simpozijum „Žene u fizičkoj kulturi i sportu“, Zbornik radova, Str. 46-51, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine“

Malacko, J. (1968). Savremena dostignuća u metodici treninga sprintera sa naročitim osvrtom na trening trkača na 400 metara. Savetovanje atletskih trenera Vojvodine, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine, Zbornik radova

Malacko, J. (1964). Opšta i specifična fizička priprema sa biološkim karakteristikama uzrasta od 11-15 godina. Svetovanje atletskih trenera Vojvodine, Zavod za fizičku kulturu Vijvodine, Zbornik radova,

Malacko, J. (1963). Planiranje treninga, evidencija i ispitivanje pripremljenosti atletičara. Savetovanje atletskih trenera Vojvodine, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine, Zbornik radova

Malacko, J. (1962). Fiziološko-zdravstveni problemi u radu sa dizačima tegova. Savetovanje trenera za dizanje tegova Vojvodine, Centar za unapređenje fizičke kulture Vojvodine, Zbornik radova

Malacko J. (1962). Pionirska atletska škola u sistemu uzdizanja atletičara. Savetovanje o problemima rane specijalizacije, Zbornik radova, Centar za unapređenje fizičke kulture Vojvodine,

Malacko, J. (1962). Rezultati testiranja nervno-mišićne reakcije 45 atletskih sudija iz AP Vojvodine. Centar za unapređenje fizičke kulture Vojvodine, Zbornik radova

Malacko, J. (1962). Razvoj telesnih osobina sa analizom antropometrijskih mera učenika V. razreda osnovnih škola „Dositej Obradović“ i „Žarko Zrenjanin“ u Novom Sadu. Centar za unapređenje fizičke kulture Vojvodine, Zbornik radova.

 Javna predavanja po pozivu 

 • na 8. Ljetnjem Univerzitetu Tuzla 2003 u okviru glavne teme „Kvalitet kao alat za autonomiju univerziteta, autonomija kao uvjet za kvalitet“, pod nazivom „Menadžment ljudskih resursa u sportu“ – Sekcija „Menadžment u sportu“, 2003
 • na 8. Ljetnjem Univerzitetu Tuzla 2003 u okviru glavne teme „Kvalitet kao alat za autonomiju univerziteta, autonomija kao uvjet za kvalitet“, pod nazivom “ Struktura, funkcija i aplikacija novih tehnologija u sportu “ – Sekcija „Nove tehnologije u sportu“, 2003
 • na temu „Aplikacija novih metodologija i tehnologija u sistemu priprema vrhunskih sportista“ na Fakultetu za šport Univerze v Ljubljani, 2003
 • na temu „Aplikacija istraživačkih metoda u sportu“ na Fakultetu za šport Univerze v Ljubljani, 2003
 • na temu „Antropološka kineziologija“ na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, 2004
 • na temu „Transformacioni procesi u sportu“ na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, 2004

 Recenzije 

  knjige

Javoršek, Lj. (2008). TE – DLAN. KZ WKSA.

Rađo, I., Talović, M., i Bradić, A. (2002). Trening brzine nogometaša. Fojnica: „Štamparija Fojnica“ d.o.o

Rađo, I, Wolf, B. (2001). Metode klasifikacije u kineziologiji. Sarajevo: Fakultet sporta.

Životić, D. (1999). Struktura sistema priprema atletičara. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu.

Berković L. (1997). Strečing.

Petković, M. (1996). Teorija i metodika sportskog treninga. Priština: Fakultet za fizičku kulturu.

Berković, L. (1991). Teorijske osnove fizičke kulture. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Tončev, I.  (1991). Atletika. Tehnika i obučavanje. Novi Sad: SIA – Samostalno izdanje autora.

Tomić, D. (1989). Teorija sporta.. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu.

Šarenac, D. i sar. (1979). Džepni leksikon. Pravila za 25 sportskih grana. Beograd: Sportska knjiga.

Marinković, A.  (1976). Atletika u školama. Beograd: Atletski savez Jugoslavije.

 

međunarodni naučni časopisi 

 • Članak u međunarodnom naučnom časopisu Acta medica Lituanica

Ginevičienė,V., Pranckevičienė, E., Milašius, K., Kučinskas, V. (2010). Relating fitness phenotypes to the genotypes in lithuanian elite atletes. Department of Human and Medical Genetics, Faculty of Medicine, Vilnius University Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius 

 • Članci u naučnom časopisu Kinesiologia Slovenica – Ljubljana (Slovenija) 

*** (2006). Changes latent structure ofmotor dimensions under the influence ofkinesiologic operators. A0.623 (14.11.2006).

*** (2006). Differeces between the influences ofmaximal intermittent training on a svvim bench or when swimming on performance on 100 m front crawl. AO619(01.10.2006).

*** (2005). Influence of the selection of motor test samples on parsimony of motor space. AO 504 (14.04.2005; 19.09.2005).

*** (2004). Analysis of corelation between the variables determining competition performance in cross-country ckiing. AO 316 (05.03.2004; 07.06.2005).

*** (2004). Influence of rhythmic gymnastics elements on efficiency in some sports. AO 411 (07.07.2004).

 • Članci u naučnom časopisu Acta Kinesiologica – Ljubuški (BiH) 

*** (2008). Structure of sstudents coordination. AK-02-01-16 (08.06.2008).

*** (2007). Procjena definiranosti pojedinih prediktora u apsolutnom polju kriterijskih događaja u kineziologiji. AK-01-02-05 (04.12.2007).

*** (2007). Menadžeri i osiguravanje sredstava u sportu. AK-01-02-13 (04.12.2007).

*** (2007). Identifikacija razvojnih procesa kod dječaka u prvom razredu osnovne škole na temelju promjene strukture distinknih taksona pod utjecanjem tretmana. AK-01-02-16 (04.12.2007).

*** (2007). Simulacije u Kineziologiji. AK-002-07 (04.08.2007).

*** (2007). VSFT-TEST i stanje funkcionalnih sposobnosti kod nogometaša pionirske, kadetske i juniorske selakcije. AK 014-07 (04.08.2007).

Članci u naučnom časopisu Homosporticus – Sarajevo (BiH)

*** (2005 ). Efekti programskih operatora kao rezultat kvantitativnih promjena morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata. Šifra: E06

*** (2005). Mogućnost korištenja pokreta u ritmu i elemenata plesa u procesu socijalizacije djece sa posebnim potrebama. Šifra: 000.

*** (2005). Biomehanički osnovi statističkih vježbi ravnoteže u sportskoj gimnastici. Šifra 003.

*** (2005). Razlike u konfiguraciji garda između seniora i seniorki balkanskih prvenstava u džudou, Sarajevo 2001-2002. Šifra: 005.

*** (2005). Utvrđivanje zastupljenosti tehničko-taktičkih elemenata u boksu na osnovu situacijske efikasnosti. Šifra: 006.

*** (2005). Jednostavni algoritam za analizu kvantitativnih promjena na temelju projekcije parametara centroida. Šifra: 014.

*** (2005). Jednostavan cjeloviti algoritam za analizu strukturalnih promjena. Šifra: 015.

*** (2005). Univerzalni model selekcije za vrhunsko sportsko stvaralaštvo. Šifra: 019.

*** (2006). Modeliranje nornnativa za kompleksnu ocjenu tjelesnog razvitka srednjoškolskih učenika (18.12.2006).

*** (2006). Wellness novi trend u turizmu (18.12.2006).

Radovi za Znanstveno-stručni skup s medjunarodnim sudjelovanjem „CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ“, Plitvice 2008 Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Hrvatska) (4)

*** (2008). Važnost unapređivanja kvalitete sportskog rada kod djece predškolskog uzrasta. R.b. prijave 6.

*** (2008). Cjeloživotno tjelesno vježbanje za održivi razvoj. R.b. prijave 126.

*** (2008). Uloga statistike kao alata u obrazovanju za održivi razvoj. Rb. prijave 152.

*** (2008). Održivi razvoj i saprobiološke metode na primjeru makrozoobentosa. R.b. prijave 165. 

Stručni radovi

Malacko, J. (1978). Uslovi za intenziviranje rada na naučnoistraživačkom polju u okviru Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu i šire. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Institut fizičke kulture

Malacko, J. (1978). Sistem i sredstva oporavka sportista. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Institut fizičke kulture

Malacko, J. (1976). Naučnoistraživački rad u fizičkoj kulturi i potrebe udruženog rada. Novi Sad: Centar za fizičku kulturu Univerziteta u Novom Sadu

Malacko, J. (1975). Stanje i razvoj u nauci i visokog školstva za proučavanje zdravstveno-fizičkog razvoja omladine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1975). Informacija o dosadašnjem stanju i glavnim projekcijama u programskoj orijentaciji i oganizaciji rada Trenerske organizacije Jugoslavije. Beograd: Atletski savez Jugoslavije

Malacko, J. (1975). Fizička kultura i nauka. Novi Sad: Dnevnik, Sportska tribina

Malacko, J. (1973). Programska orijentacija razvoja atletike u SAP Vojvodini za period 1973-1976. godine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1973). Stanje i problemi kadrova-trenera i sistem uzdizanja vrhunske atletike u Pokrajini. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1973). Stanje i problemi dizanja tegova u Jugoslaviji sa programskom orijentacijom 1973-1976. godine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1973). Programska orijentacija razvoja atletike u SAP Vojvodini za period 1973-1976. godine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1973). Razvoj omladinske atletike u Pokrajini kroz SOŠOV i drugih oblika usavršavanja i pripremanja mladih atletičara. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1972). Stanje i problemi dizanja tegova u Jugoslaviji sa programskom orijentacijom 1973-1976. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1972). Sistem takmičenja za dizanje tegova u Jugoslaviji. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1971). Organizacija selekcije i kontrola razvoja polaznika atletskih sportskih škola. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1966). Rad na sportskom usavršavanju omladinaca i omladinki Vojvodine kroz škole treninga u toku 1966. godine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1966). Razvoj atletskog sporta u Vojvodini. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1966). Analiza rada sa pionirima u AK „Vojvodina“ u periodu 1963-1966. godine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1966). Organizacija stručnog rada u sportskim organizacijama na teritoriji Vojvodine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1965). Aktuelni problemi i naredni zadaci u stručnom radu osnovnih organizacija SAP Vojvodine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1964). Analiza stanja stručnog rada sa predlozima mera u atletskim organizacijama na teritoriji Vojvodine tokom 1963. godine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1964). Organizacija, program i metodi sprovođenja atletskih aktivnosti u okviru JSI na teritoriji Vojvodine tokom 1964. i 1965. godine. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1964). Atletika u školama. Novi Sad: Zavod za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1963). Analiza rada sa predlogom mera u Pionirskoj atletskoj školi u Somboru. Novi Sad: Centar za fizičku kulturu Vojvodine

Malacko, J. (1962). Plan i program rada pionirske atletske škole. Novi Sad: Centar za unapređenje fizičke kulture Vojvodine

 

CITIRANOST

Julijan Malacko (2016): Citation indices. Specifies Academica

              Citation indices

 

All Since 2010
Citations 626 422
h-index 9 9
i10-index 9 8

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

            Citations to my articles

Tehnologija sporta i sportskog treninga

J Malacko, I Rađo

Univerzitet. Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja

168* 2004
 

Osnove sportskog treninga – kibernetički pristup

J Malacko

Sportska knjiga Beograd

90* 1986
 

Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja

J Malacko, D Popović

Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u

83 2001
 

Tehnologija sportskog treninga i oporavka

J Malacko, D Doder

Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport

34* 2008
 

Menadžment ljudskih resursa u sportu

J Malacko, I Rađo

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

24 2006
 

Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi

G Bala, J Malacko, K Momirović

Novi Sad

24 1982
 

The ontogenetic development of morphological characteristics and motor abilities of boys and girls in early elementary school

A Pejčić, J Malacko

Kinesiologia slovenica 11 (2), 42-55

19 2005
Relationship between systems of motor, cognitive and conative variables of top-class handball players

V Stanković, J Malacko

18 2008
Malacko, J.: Interaction between genetic and non-genetic potentials in the… Sport Science 2 (2009) 2: 36-40

J Malacko

Sport Science, 36

10 2009
Predictor validity of morphological and basic motor variables for assessment and monitoring of the karate punch with the lead arm (oi-tsuki)

D Doder, J Malacko, V Stankovic, R Doder

Biology of sport 28 (4), 265

9 2011
Impacts and prediction validity of morphological and motor skills on mawashi geri

D Doder, J Malacko, V Stanković, R Doder

Acta kinesiologica 3 (2), 104-109

9 2009
Modelovanje strategijskog menadžmenta u sportu

J Malacko

Beograd: Univerzitet“ Braća Karić“, Fakultet za menadžment u sportu

9 2008
Modelovanje strategijskog menadžmenta u sportu

J Malacko

Beograd: Univerzitet“ Braća Karić“, Fakultet za menadžment u sportu

9 2008
i Popović, D.(1997)

J Malacko

Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja

9
The differences in morphological characteristics among top handball, basketball and football players

V Stanković, J Malacko, D Doder

Acta Kinesiologica 3 (2), 90-94

8 2009
Osnove sportskog treninga [Fundamentals of sports training. In Serbian]

J Malacko

Novi Sad: FTN

8 1991
Rađo I

J Malacko

Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet za sport i …

7 2004
Priprema i odbrana diplomskog i naučnog rada

J Malacko

J. Malacko

6 1991
i Popović, D.(2001)

J Malacko

Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja 3

6
COMPARATIVE ANALYSIS OF LATENT STRUCTURES OF VARIABLES OF PATHOLOGICAL CONNATE CHARACTERISTICS IN CASE OF HANDBALL PLAYERS BELONGING TO DIFFERENT COMPETITION RANKS

V Stanković, J Malacko, D Doder

Acta Kinesiologica 5 (2)

5 2011
Effect of morphological characteristics and motor abilities on the development of coordination abilities of boys aged 11-12

V Stanković, J Malacko

Acta Kinesiologica 5 (1), 12-15

5 2011
Relations between morphological and motor-functional variables and their effects on aerobic capacity of boys and girls in the first class of elementary school

A Pejčić, J Malacko, B Tomljenović

Proceedings Book 5th International Scientific Conference on Kinesiology …

5 2008
Relations between speed of alternative and explosive movements, morphological characteristics and motor abilities with boys aged 11-12

J Malacko

Proceedings Book of 2rd International scientific conference“ Science and …

5 2005
Relacije između sistema morfoloških i motoričkofunkcionalnih varijabli i njihov uticaj na aerobni kapacitet kod dece 5. razreda osnovne škole

J Malacko, D Popović

Homosporticus 8 (2), 6-10

5 2005
i Rađo, I.(2004): Tehnologija sporta i sportskog treninga

J Malacko

Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

5
Interaction of motor and cognitive abilities of elite handball players

J Malacko, V Stanković

Sport Science (4) 2, 65-69

4 2011
Canonical relations between variables of coordination abilities, variables of morphological characteristics and motor abilities of boys aged 11-12

J Malacko, V Stanković

significance 5, 01

4 2011
THE CANONICAL RELATIONS BETWEEN THE SYSTEMS OF VARIABLES OF BASIC MOTOR AND COGNITIVE ABILITIES OF TOP FOOTBALLERS.

J Malacko

Kinesiologia Slovenica 16

4 2010
Changes in biomotor dimensions of school boys aged 11: experimental programme of sports games VS standard PE programme

J Malacko, A Pejčić

Sport Science 2 (1), 52-61

4 2009
The latent structure of morphological characteristics of top handball, basketball and football players

J Malacko, V Stanković

Sport Science 1 (2), 111-116

4 2009
Popović D

J Malacko

Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Priština: Fakultet …

4 1997
Transformacija antropoloških dimenzija kod studenata i studentkinja Univerziteta u Tuzli pod uticajem redovne nastave fizičkog vaspitanja: doktorska disertacija

B Mikić, J Malacko

4 1991
Integral interactive technology of training, business and organizational function in the preventive sports management of human resources

J Malacko

Sport Science 3 (1), 7-12

3 2010
The influence of motor behavior variables on a set karate kata performance

D Doder, J Malacko, V Stanković, R Doder

Facta universitatis-series: Physical Education and Sport 11 (1), 43-50

2 2013
The differences between pre-primary school girls and boys regarding their morphological and motor abilities

B Trajkovski-Višić, J Malacko, B Tomljenović

Acta Kinesiologica 5 (1), 53-56

2 2011
The differences between pre-primary school girls and boys regarding their morphological and motor abilities

B Trajkovski-Višić, J Malacko, B Tomljenović

Acta Kinesiologica 5 (1), 53-56

2 2011
Effects of morphological characteristics and motor abilities on the development of coordination abilities of boys aged 11-12

V Stankovic, J Malacko

Acta Kinesiologica, 5 {\),\ 2 5

2 2011
HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION IN WOMEN WITH FIBROMIALGIA SYNDROME: EFFECTS OF A LONG-TERM EXERCISE PROGRAM.

BS Corrales, M de Hoyo Lora, ICM Díaz, LC Páez, G Ochiana, B Fonda, …

Kinesiologia Slovenica 16, 3-9

2 2010
Predictive validity of morphological and motor variables for the evaluation and monitoring of the karate free kata performance

D Doder, J Malacko, R Doder

Sport Science 3 (2), 52-56

2 2010
Utjecaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost dječaka i djevojčica predškolske dobi

A Pejčić, B Trajkovski-Višić, J Malacko

Proceedings „Kondicijska priprema sportaša–Trening izdržljivosti, 377-380

2 2009
 

Relacije između varijabli voluminoznosti tijela i motoričkih sposobnosti kod djevojčica osnovne škole

J Malacko

Acta Kinesiologica 1 (2), 76-80

2 2007
Ontogenetski razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka i djevojčica u prva četiri razreda osnovne škole

A Pejčić, J Malacko

Kinesiologia slovenica 11 (2), 42-55

2 2005
Struktura morfoloških, motoričkih, kognitivnih ikontivnih dimenzija u dizača tegova (doktorska disertacija)

J Malacko

Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje

2* 1976
The interaction between the morphological characteristics and motor skills of boys and girls aged 7 to 11

J Malacko, A Pejčić, B Tomljenović

7th International Scientific Conference on Kinesiology, 278

1 2014
Relations between morphological variables and normal and pathological conative characteristics of handball players

V Stanković, J Malacko, I Bojić, J Ilić

SportLogia 9 (2), 89-99

1 2013
Differences in the bioenergetic potential of athletes participating in team sports

J Malacko, D Doder, S Đurđević, B Savić, R Doder

Vojnosanitetski pregled 70 (7), 633-636

1 2013
MeĊuovisnost morfoloških karakteristika i osnovnih motoriĉkih sposobnosti te koordinacije kretanja kod jedanaestogodišnjih djevojĉica [Interdependence morphological characteristics and basic motor skills and coordination of movement among girls aged 11]

J Malacko

I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić and D. Bok (Eds …

1 2011
Sexual differentiation of morphological characteristics and motor abilities of 11-year-old children

J Malacko, A Pejčić, B Trajkovski

Proceedings Book, 251-255

1 2011
Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi:(automatizovana predavanja za poslediplomske studije)

G Bala, J Malacko, K Momirović

Fakultet fizičke kulture Univerziteta, OOUR Institut fizičke kulture

1 1982

 

 

 

 

 

 

 

Indeks kompetentnosti – 633.50 (267 jedinica)

 

Pokrajinski Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj – zbirni rezultati (2016):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ResearchGate – 26.04.2016

Svetska mreža ResearchGate GmbH sa sedištem u Berlinu

(10115 Berlin, Invalidenstrasse 115)

 (www.researchgate.net/profil/Julijan Malacko)

 Pregled stanja

ResearchGate – 26.04.2016

UNIVERZITET U NOVOM SADU 

Redosled popularnosti ličnosti i radova

 

Kalendar novosti
мај 2024.
П У С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Najnovije
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
29 новембра, 2023
Posetite