Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, predsednik Odbora za fiziku SANU

Akademik Fedor Herbut rođen je 2.maja 1932. godine u Vrbasu. Četiri razreda osnovne škole je završio u Ruskom Krsturu,a sa preseljenjem porodice u Novi Sad, u tom gradu  nastavlja školovanje i završava gimnaziju.

Prirodno-matematički fakultet upisuje 1952. godine u Beogradu, studijsku grupu fizičke hemije. Nakon dve godine, prebacuje se na studij fizike. Diplomirao je 1956. godine i kao asistent počeo raditi na Institutu za fiziku, hemiju i biologiju „Boris Kidrič“ u Vinči. Radio je na odeljenju teorijske fizike, i držao kurs  o  teoriji verovatnoće.

U periodu 1960-63. bio je na postdiplomskim studijama na Univerzitetu u Brimingemu (Engleska) na odeljenju za matematičku fiziku, na čijem je čelu bio Rudolf E. Pajerls, jedan od vodećih fizičara tog vremena. Herbut je doktorirao 1964, godine iz oblasti nuklearne fizike.

Nakon završetka doktorata, vraća se u SFRJ, i opredeljuje se za naučni rad u oblasti kvantne mehanike. Na Institutu u Vinči kraće vreme radi kao asistent, u periodu 1965-74. Postaje naučni saradnik, a u periodu 1974-76. kao viši naučni saradnik..

Kao jedan od vodećih fizičara teoretičara dr Fedor Herbut 1988. godine postaje dopisni član Srpske akadamije nauka i umetnosti, a 2003. godine i njen redovni član. Njegova pristupna beseda je nosila naslov „Fundamenti kvantne mehanike danas“

Kroz ceo naučni rad dr Fedor Herbut se bavio izučavanju osnova kvantne mehanike. Objavio je preko 90 naučnih radova u međunarodnim časopisima. Njegovi radoi su citirani u više od 150 naučnih članaka širom sveta.

Akademik Fedor Herbut je predsednik Odbora za fiziku SANU od 2007. godine. Za svoj naučni rad dobio je nagradu Instituta u Vinči 1968. godine.

Penzionisao se 1997. godine.

Literatura

  1. Ime pod biografsku jedinicu akademik Fedor Herbut na internetu se pojavljuje na više od pet stranica.