Lingvista, pesnik i prevodilac

Rodio se 17.04.1913. godine u Vrbasu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Filozofski fakultet je završio u Beogradu 1936. godine. Službovao je u Nikšiću (Crna Gora, 1939-40), i u Subotici (1940-41). Sa početkom Drugog svetskog rata ostaje bez posla, a krajem 1944. godine mobilisan je u Narodnooslobodilačku vojsku, ali je brzo vraćen za profesora u vrbaskoj gimnaziji.Za direktora Državne mešovite gimnazije u osnivanju, na rusinskom nastavnim jezikom u Ruskom Krsturu imenovan je a 1945.  Bio je narodni poslanik u Ustavotvornoj skupštini Demokratske federativne republike Jugoslavije.

U Ruskom Krsturu radi, sa kratkim prekidom, do 1954. godine, a potom prelazi na rad u Kucuru, u osnovnu školu „Bratstvo-jedinstvo“, gde i ostaje sve do penzionisanja.

Sa svojim  lingvističkim i književnim radom pojavio se između dva svetska rata u Rusinskim novinama, Rusinskom kalendaru i „Rusinskom zraku“. Prvi njegov članak  objavljen je  u Rusinskom kalendaru za 1935. godinu, a prvi sonet „Tamo“ u Rusinskom kalendaru za 1978. godine.

Havril H, Nađ u istoriji  bačko-sremskih Rusina, posle dr Havrila Kosteljnika, druga je  osoba koja se bavila rusinskim jezikom sa naučnog aspekta. Napisao je preko 30 stručnih radova iz oblasti jezika. Autor je prvog sonetnog venca, napisanog na rusinskom jeziku. Zastupljen je u svim antologijama rusinske poezije.

Zapamćen je kao jedan od najuglednijih profesora prve gimnazije na rusinskom jeziku i kao arbitar sa autoritetom u razrešavanju lingvističkih dilema u vezi sa rusinskim jezikom.

Umro je nakon duže i teške bolesti u Kucuri, 15.oktobra 1983. godine, gde je i sahranjen.

LITERATURA:

  1. Havril H. Nađ: Lingvistički članci i rasprave, „ Ruske slovo“ Novi Sad, 1983
  2. Havril Nađ: Prilozi za istoriju rusinskog jezika, „Ruske slovo“, Novi Sad 1988.
  3. D.Duličenko: Normirač i istražvač književnog jezika jugoslovenskih Rusina,  „Stvaralaštvo“ („Творчосц“) 1978, str. 10.
  4. Mikola M. Kočiš: Lingvistički radovi, „Ruske slovo“, Novi Sad, 1978, str. 28.
  5. Tamaš: Najlepši rusinski međuratni sonet, „Stvaralašto“ ( „Творчосц“) 1978, 48-52
  6. Dr Julijan Tamaš: Istorija rusinske književnosti, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd1997, str.151-154 i 582-583.