Prvi doktor nauka u oblasti fizičke kulture u Vojvodini

Prof. dr sc Julijan Malacko je rođen 15.03.1937. godine u rusinskoj zanatskoj porodici u Ruskom Krsturu, Opština Kula, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i četiri razreda gimnazije je završio u Ruskom Krsturu na rusinskom maternjem jeziku, a srednju školu u Novom Sadu (1956).  Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu diplomirao je 1961, magistrirao 1972.  i doktorirao 1976. Godine. Kao stipendista Univerziteta u Novom Sadu boravio je u Institutu za fizičku kulturu na posledoktorskom usavršavanju u Kijevu 1978. u oblasti kibernetike u sportu.

Kao izuzetan stručnjak u oblasti fizičke kulture i sporta boravio je u okviru međunardnih razmena iskustva boravio je mnogim evropskim i svetskim gradovima. Bio je redovni  profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Novom Sadu na predmetima Metodologija istraživanja i Osnove sportskog treninga. Na Fakultetu za menadžment u sportu BK Univerziteta u Beogradu, redovni je profesor za predmet Statistika u sportu i vanredni profesor za predmet Menadžment ljudskih resursa u sportu .

Bio je prvi direktor novosadskog Instituta fizičke kulture 1978-1980. godine, a od 1984. do 1985. godine i vršilac dužnosti predsednika njegovog Kolegijalnog poslovodnog odbora.  Predsednik istog organa  bio je od 1985. do 1987. godine. Vršilac dužnosti dekana 1989. godine, a zatim i dva mandata od1989-1992. dekan Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu.

Godine 1975, kao član radne grupe koju je imenovalo Izvršno veće Vojvodine, izradio je prvi Srednjoročni program razvoja nauke u fizičkoj kulturi Vojvodine (1975-1980) i bio prvi njegov nosilac na osnovu kojeg se ova oblast uvrstila u 18 naučnih disciplina Vojvodine. Bio je predavač na Univerzitetu u Novom Sadu, Beogradu, Ljubljani, Sarajevu, Prištini,u Osjeku, Travniku, Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Kao redovan profesor Univerziteta u oblasti sportskog treninga publikovao je veći broj univerzitetskih knjiga, udžbenika, priručnika i naučnih radova. Sarađuje sa međunarodnim časopisima i učesnik na brojnim kongresima, simpozijumima i naučnim skupovima sa međunarodnog karaktera.Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja kako domaćih tako i međunarodnih.

Literatura:

  1. Integralni tekst pod odrednicom prof. dr Julijan Malacko
  2. Na internet se ime dr Julijan Malacko pojavljuje na više od 10 stranica.