Redovni profesor na Odseku za rusinistiku Filozofskog fakulteta Novosadskog  univerziteta

Rođen je u Kucuri 1957. godine, gde je pohađao osnovnu školu na rusinskom jeziku. Gimnaziju na rusinskom jeziku završio je u Ruskom Krsturu, a Filozofski fakultet, Grupu za anglistiku, u Novom Sadu. Magistrirao je 1990. (Engleski elementi u rusinskom jeziku) na Filološkom fakultetu u Beogradu i doktorirao 2000. (Vreme i vid u rusinskom i engleskom jeziku) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Kraće vreme je predavao engleski jezik u dvojezičnim osnovnim školama u Vrbasu i Kucuri, kao i u gimnaziji u Ruskom Krsturu. Od 1983. godine radi na Odseku za rusinistiku na Filozofskom fakultetu Novosadskog  univerziteta. Godine 2015. stiče zvanje i izabran je na radno mesto redovnog profesora za nastavni predmet Rusinski jezik. Polјa istraživanja: rusinski jezik, standardizacija bačko-sremske varijante, uticaji srpskog i engleskog jezika, leksikologija, morfologija, nacionalne zajednice/manjine, kultura, status Rusina u zemlјi i u svetu, kontrastivna gramatika, sociolingvistika.

Objavio je: Engleski elementi u rusinskom jeziku (1990); Vreme i vid u rusinskom i engleskom jeziku (2005); Funkcionisanje konstrukcije/oblika Vø u izražavanju vremensko-vidskih odnosa u pripovetkama Havrijila Kostelјnika (2009); Nova Srbija i njena rusinska manjina (2010); Čuvar vere, jezika i rusinskog naroda: 250 godina grkokatoličke crkve u Kucuri (2015); Rečenične konstrukcije u rusinskom i engleskom jeziku (2015); Pravopisni rečnik rusinskog jezika (2017); Govorimo rusinski (2017); u koautorstvu: Kucura nekad i sad (2001), Srpsko-rusinski rečnik (I tom 1995; II tom 1997); Govorimo engleski i rusinski (1998); Rusinsko-srpski rečnik (2010); Nacionalna strategija Rusina (2013); Nasred široke ravnice: 250 godina od doselјenja Rusina u Kucuru (2013); Talija u Kucuri (2013); Kolede Rusina / Rusnaka / Lemka (2014). Pored oko 250 naučno-stručnih radova glavni je urednik dvotomnog zbornika Rusini / Rusnaci / Ruthenians (1745-2005) (I tom 2006; II tom 2009). Od preko 50 prevoda Mihajla Fejse na relaciji rusinski-engleski i engleski-rusinski, od posebnog značaja su prvi i jedini integralni prevodi sa engleskog na rusinski jezik: Hamlet V. Šekspira (sa M. Sakač, 1985) i Alisa u Zemlјi čuda L. Kerola (1988); sa rusinskog na engleski jezik preveo je, između ostalog, i informator Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine Rusini u Srbiji (2009).

Zbog saradnje na publikovanju prve rusinske enciklopedije (Encyclopedia of Rusyn History and Culture) izabran je 2008. godine za člana Akademije rusinske kulture. Godine 2008. dodelјena mu je Oktobarska nagrada Opštine Vrbas, a Američki biografski institut ga je proglasio jednim od hilјadu nosilaca zvanja Veliki um XXI veka. U Budimpešti mu je 2015. godine dodelјena Nagrada akademika Antonija Hodinke. Predstavnik je vojvođanskih Rusina u Interregionalnoj komisiji za kodifikaciju rusinskog jezika međunarodnog Kongresa rusinskog jezika od 2007. godine.

Bio je urednik Časopisa za kulturu Erato na Kucurom/Kocurom, član uredništva mnogih domaćih i međunarodnih časopisa, kao i zbornika naučnih radova. Učestvovao je na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlјi i inostranstvu. Član je Udruženja novinara Srbije, Društva novinara Vojvodine i Međunarodne federacije novinara.

Literatura:

  1. https://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/ljudi/fakultet_odseci_rusinistika_mihajlo_fejsa.html
  2. https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-419-1
  3.  https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-428-3
  4.  Magocsi, P. R. & Pop, I. (Eds.) (2002) Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Toronto ‒ Buffalo ‒ London: University of  Toronto Press.