Marija Vukmirović Papuga rođena je u Novom Sadu, 28. aprila 1979. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2007. godine.

Od jula 2011. godine zaposlena je u KC Vojvodine, u Centru za laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenje za nuklearnu medicinu.

Specijalističke studije iz nuklearne medicine, upisala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2013. godine, a specijalistički ispit je položila 2017. godine. Stručno se usavršavala u zemlji i inostranstvu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Određivanje serumske koncentracije uromodulina u proceni funkcionog statusa bubrega kod bolesnika sa hroničnom bolesti bubrega nedijabetesne etiologije” je odbranila 2023 godine.

Autor je i koautor radova u časopisima sa SCI liste kao i većeg broja saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima.

U zvanju asistenta zaposlena je na Katedri za nuklearnu medicinu, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od njenog osnivanja.