Dr Marijana, devojačko Špika, Ačanski, (majka joj Rusinka, Natalija Malacko iz Ruskog Krstura), je rođena 13. aprila 1963. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom, da bi potom upisala Tehnološki fakultet. Redovne studije je okončala 1987. godine i odmah produžila treći stepen, magistarske studije, po tadašnjem programu studiranja, da bi do odbrane doktarata iz tehničko-tehnoloških nauka stigla 1999. godine.

Pre toga, već 1989. godine, zaposlila se kao asistent na matičnom fakultetu za predmet Analitička hemija i uspešno prolazila akademske obrazovne stepenice. Zvanje redovanog profesora na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu stekla je 24. februara 2009. godine, gde i danas predaje na Katedri za primenjene i inženjerske hemije. 

Prof. dr Marijana Ačanski predaje na osnovnim akademskim studijama Opštu i neorgansku hemiju i Računanje u hemiji, na master studijama Savremene metode kontrole autentičnosti hrane, a na doktorskim studijama Tečnu hromatografiju biološki aktivnih jedinjenja i Odabrane metode kontrole autentičnosti hrane. Autor je i koautor preko 200 bibliografskih jedinica, od kojih su preko 40 radovi na SCI listi. Autor je i koautor tri praktikuma, pet monografija nacionalnog i međunarodnog značaja. U svojoj bogatoj nastavno-naučnoj karijeri usavršavala se na univerzitetima i institutima u SAD, Sloveniji i na Tajlandu.

Kontakt: marijanaacanski@uns.ac.rs