O nama

Novinarska asocijacija Rusina (NAR) formirana je 2010. godine. NAR je dobrovoljno nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i afirmacije manjinskih prava u oblasti informisanja rusinske nacionalne zajednice.

Ciljevi NAR-a su negovanje i razvijanje slobodnog novinarstva, tolerancije, multikulturalizma i interkulturalizma, zaštita novinarske profesije od svih vrsta pritisaka, saradnja sa drugim organizacijama i udruženjima, organima i fondacijama.

Delatnost članova NAR-a je usmerena na permanentnu edukaciju i usavršavanje svojih članova, zaštitu njihovog socioekonomskog položaja. Stvaranje uslova za profesionalno usavršavanje i društveno angažovanje kroz aktivan pristup u negovanju tradicionlnih vrednosti nacionalne zajednice, tako i prihvatanje modernih tendencija u informisanju i društvenoj komunikaciji.

NAR ima skupštinu koju čine svi članovi/e.

Predsednica Novinarske asocijacije Rusina Irina Hardi Kovačević

Upravni odbor Novinarske asocijacije Rusina čine:

Zlatko Ramač, predsednik

Jelena Perković, članica

Ivan Kanjuh, član

Blaženka Homa Cvetković, članica

Martica Tamaš, članica

REALIZOVANI PROJEKTI

2013.

1. Edukacija: JAVNI INTERES U TEKSTOVIMA MANJINSKIH MEDIJA

Stručno usavršavanje novinara i urednika koji objavljuju na rusinskom jeziku održano je u Novom Sadu, 1. i 7. novembra 2013. godine u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina. Trening je obuhvatio tri osnovne teme: Situacija u medijskom prostoru Srbije – Novo zakonodavstvo, finansijska situacija, govor mržnje, novi mediji kao konkurencija ili izazov, Teme od javnog interesa za medije na jezicima nacionalnih manjina, Multikulturalnost kao vojvođanski identitet, Medijski žanrovi za njuz-magazine na jezicima nacionalnih manjina. Na treningu su prisustvovali svi pozvani novinari i urednici, koji rade u nedeljnim novinama „Ruske slovo” i u redakcijama Radio Novog Sada i Televizije Vojvodine JMU RTV i lokalnih radija i televizija, koje informišu na rusinskom jeziku. Trening je realizovan u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom i Odsekom za medijske studije Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.

2014.

2. Еdukacija: BLOG I SOCIJALNE MREŽE

Stručno usavršavanje novinara i urednika koji objavljuju na rusinskom jeziku održano je u Novom Sadu, u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina, ul. Futoška 2, dva dana, 6. i 13. novembra 2014. godine. Na treningu je prisustvovalo 35 novinara i urednika koji rade u nedeljnim novinama „Ruske slovo” i u redakcijama Radio Novog Sada i Televizije Vojvodine JMU RTV i lokalnih radija i televizija, koje informišu na rusinskom jeziku. Teme edukacije su: Intervju i članak u štampanim i elektronskim medijima, Radijski i tv prilog; Nacionalne manjine i mediji u kontekstu zakonodavstva; Blog, video blog, socijalne mreže u novinarstvu; Karakteristike dobre internet stranice. Edukacija je realizovana u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom i Odsekom za medijske studije Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine i Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine.

2015.

1. „Primeri dobre prakse-putokaz razumevanja“ – opšti cilј projekta bio je afirmisati sedam projekta finansiranih iz fondova EU, a realizovanih na teritoriji Vojvodine emitovanjem 7 petnaestminutnih radio-emisija na lokalnim elektronskim medijima. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata  za kulturu I informisanje  I TAKSO.

2. SARADNJA SA RESURSNIM CENTROM

Novinarska asocijacija Rusina – NAR i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina 10. septembra 2015. godine su potpisali protokol o međusobnoj saradnji. U saradnji sa Resursnim centrom Građanskih inicijativa iz Beograda održana je radionica o pisanju projekata, upravljanju projektim i načinu umrežavanja sa Organizacijama civilnog društva. Radionica je održana 6. novembra 2015. godine u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina. Stručno usavršavanje novinara i urednika koji rade u nedeljnim novinama „Ruske slovo” i u redakcijama Radio Novog Sada i Televizije Vojvodine JMU RTV i lokalnih radija i televizija   koje informišu na rusinskom jeziku, održano je 12. i 13. novembra 2015. godine. Teme edukacije su: Izveštavanje o kriznim situacijama, Koraci u istraživačkom novinarstvu i Novinarska etika. Edukacija je realizovana u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom i Odsekom za medijske studije Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine i Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine.

2016.

1. Projekat „Doprinosi Rusina razvoju Novog Sada” je serijal od 10 radio-emisija u trajanju po 20 minuta  koji slušaoce Radio Novog Sada  upoznaje sa deset osoba koje su u poslednjih pedesetak godina uticale na prosperitet Novog Sada u oblasti kulture, umetnosti, infrastrukture, medija i sporta. Projekat je podržao Grad Novi Sad.

( položic link za epizori Aleksandra Živkovič kontakt osoba)

2. „Minijature o maksi temama”  je projekat od  šest polusatnih radio-emisija na srpskom I rusinskom jeziku koje su emitovane na programu Radio Novog Sada. Projekat je podržala „Rekonstrukcija ženski fond“.

3. Projekat „Kvantitativno–kvalitativna analiza programa na rusinskom jeziku u privatizovanim elektronskim medijima“ imao je za cilј kvantitativno–kvalitativnu analizu programa u medijima koji imaju program na rusinskom jeziku, a koji su privatizovani. Razlog tome je da se utvrdi ne samo realizovanje programa u privatizovanim medijima koji je utvrđen Zakonom o javnom informisanju i medijima iz 2014. godine, već i kvalitet realizovanog programa, kao i uslovi u kojima rade novinari u redakciji na rusinskom jeziku. Projekat je realizovan 2016. godine uz podršku Odbora za informisanje Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine.

2017.

1. Projekat „Portal znamenitih Rusina” je imao za cilј da sačini početnu bazu podataka  istaknutih stvaralaca iz rusinske zajednice koji su od početka XX veka do danas ostavili značajan trag u kulturnom stvaralaštvu kako vojvođanskih Rusina, tako i u kulturi  zajednica najšireg okruženja. Projekat je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje I verske zajednice, Bužetskog fonda za nacionalne manjine I Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine.

2. Еdukacija: CENZURA I AUTOCENZURA

Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine 24. novembra u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusina i 1. decembra u prostorijama AD Dnevnik održana je edukacija na teme: Cenzura i autocenzura,  Dekonstrukcija medijskih poruka – medijske  manipulacije, Definisanje pojma/ pojave cenzure i njeni pojavni oblici u medijskoj sferi Srbije, Genetički prikaz razvoja cenzure, Ideja slobode medija u svetu i kod nas i Granice umetničke slobode  – Inovacije u jeziku. Predavači su bili profesori na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dr Vladimir Barović, dr Dubravka Valić Nedeljković i lektor-redaktor za rusinski jezik Blažena Homa Cvetković.

2018.

1.  „Jovan Hranilović – časni svedok epohe“ je dokumentarno-igrana emisija na rusinskom i srpskom jeziku emitovana na program JMU RT Vojvodina. Posvećena  je životu i radu Jovana Hranilovića i njegovoj ulozi u pripremi i samom održavanju Velike narodne skupštine kojom je pre 100 godina Vojvodina prisajedinjena Kralјevini Srbiji. Projekat je koprodukcija NAR-a i JMU RT Vojvodine. Finansijski je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje I odnose sa verskim zajednicama, Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina I Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine.

2. „Jovan Hranilović – čovek spajanja“  je projekat u čijim okvirima je održana tribina na temu 100 godišnjice prisajedinjenja Vojvodine  Kraljevini Srbiji. Takođe je štampan  zbornik radova na tu temu, kao i ponovljeno izdanje o Jovanu Hraniloviću. Ovaj projekat je u značajnoj meri obogatio istoriografsku građu nacionane istorije i „kulturu sećanja“ građana Novog Sada i pripadnika nacionalnih zajednica koje su imale značajno učešće u odlukama Velike narodne skupštine 1918. godine. Projekat je podržao Grad Novi Sad.

3. Opšti cilj projekta „Rusinske pesnikinje (rođene od 1985. do 2000.god.)“ bio je predstavljanje mlađe ženske rusinske poezije, kako rusinskoj, tako i široj javnosti, kao i afirmacija mladih pesnikinja. Projekat je realizovan kao panorama koju sačinjavaju izabrane pesme autorki koje pišu na rusinskom jeziku, i objavljen je na zvaničnom sajtu NAR-a. Zastupljeno je 10 pesnikinja, rođenih od 1985. do 2000. godine, koje pišu na rusinskom jeziku i prisutne su na sadašnjoj književnoj  sceni. Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

4. Edukacija: NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Edukacija za novinare i urednike koji rade u nedeljnim novinama „Ruske slovo” i u redakcijama Radio Novog Sada i Televizije Vojvodine JMU RTV i lokalnih radija i televizija,  koje informišu na rusinskom jeziku, održano je 15, 16. i 30. novembra 2018. godine u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusina. Teme edukacije su: Neverbalna komunikacija i političari – Razotkrivanje emocija – prof.dr Dejan Pralica, Jovan Hranilović kao novinar  – prof.dr Vladimir Barović i Inovacije u rusinskom jeziku s akcentom na jezik štampanih medija na rusinskom jeziku – Blažena Homa Cvetković. Edukacija je održana uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine.

2019.

1. Projekat „Akademik Vladimir Kanjuh – 90 godina života i rada“  je imao za cilј izradu dvadesetpetminutne dokumentarne tv emisije koja je emitovana u programu Redakcije programa na rusinskom jeziku JMU RT Vojvodine, kao i na Prvom programu JMU RT Vojvodine na srpskom jeziku. Emisija  je posvećena  životu i radu  akademika Kanjuha u oblasti kardiovaskularne  medicine. Projekat je podržao Bužetski fond za nacionalne manjine

2. Projekat „Temelјi rusinskog kulturnog koda“  je polusatna dokumentarna emisija na rusinskom jeziku kojom je obeleženo 100 godina  od osnivanja prve društvene organizacije kod Rusina – Rusinskog narodnog prosvetnog društva (RNPD). Iz ove organizacije, čija je Osnivačka skupština održana u Novom Sadu 2. jula 1919. godine, potekli su temelјi rusinske pismenosti, obrazovanja, književnosti, informisanja i društvene integracije. Emisija je realizovana u koprodukciji sa JMU RT Vojvodina. Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

3. Monografsko izdanje knjige „Zvuci i vreme – 70 godina Rusinske redakcije Radio Novog Sada”. Knjiga kroz dokumente, fotografije i sećanja govori o istorijatu Rusinske redakcije Radio Novog Sada i svim usponima i iskušenjima kroz koje je prolazila zajedno sa svojom matičnom radijskom kućom. Projekat je podržao Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina, JMU RT Vojvodina I Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine.

4. „Učimo zajedno rusinski jezik:Čitaj mi“ je projekat realizovan kako bi se deci predškolskog uzrasta približile priče na rusinskom jeziku, ali i priče rusinskih autora. Kroz dva ciklusa realizovano je 6 video-priča: četiri svetskih i dve rusinskih autora (Šnjihočka, Čom dobre buc ribar, Garavka, Tidvik.) Projekt je podržao Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina u saradnji sa NIU „Ruske slovo“. Autorke projekta su: Aleksandra Bučko i Sanja Divljaković. Projekat je realizovan u 2018. i 2019. godini.

2019–2020.

1. „Glas mladih“ je serijal od 12 TV emisija u trajanju od 25-30 minuta. Emitovane su  jedanput mesečno u programu Redakcije na rusinskom jeziku RT Vojvodine. Emisije su posvećene problemima mladih i načinu na koji ih oni rešavaju. Teme su bile o suicidu, porodici, iskustvima mladih u inostaranstvu, očuvanju rusinskog jezika, rekreaciji, umetnosti i kulturi i aktivnostima mladih za vreme trajanja covida-19. Projekat je podržan od RT Vojvodine i  Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina. Autorka serijala je Lidija Kostelnik.

Преглед емитовања емисије „Реч младих“ по месецима и темама

  1. eмисиja – 31. oктoбaр 2019. Тема:суицид.

2. eмисиja – 21. нoвeмбaр 2019.Тема:ступидeнти.

3. eмисиja – 19. дeцeмбaр 2019. Тема: Нова година. У емисији су учествовали млади и говорили како ће провести Нову годину и шта очекују

4. eмисиja – 30. jaнуaр 2020. Тема: Млади Русини и иностранство.

5. eмисиja – 20. фeбруaр 2020. Тема: Очување русинског језика.

6. eмисиja – 04. jун 2020. Тема: Рекреација.

7. емисиja – 30. jул 2020. Тема: Карантин.

8. eмисиja – 27. aвгуст 2020. Тема: Занати и млади.

9. eмисиja – 17. сeптeмбaр 2020. Тема: Хипотерапија.

10. емисиja – 22. oктoбaр 2020. Тема: Брак.

11. eмисиja – 19. нoвeмбaр 2020.Тема: Улични свирачи.

12. емисија 24. децембар 2020. Тема: Божићна трпеза.

2. „Irena Kolesar – paradigma istinske umetnosti“  je projekat u kojem je Novinarska asocijacija Rusina (NAR) bila partner „Društvu Rusina“ iz Sremske Mitrovice. Cilj projekta je da se sačuva od zaborava ime poznate jugoslovenske glumice rusinskog porekla Irene Kolesar. U okviru projektnih aktivnosti je štampana knjiga „Osmeh porculanske figurine“ i urađen je desetominutni audio-video zapis o Ireni Kolesar “U sećanjima” autorke Olge Karlavaris. Priređivač ovog monografskog izdanja je Vladimir Balašćak iz Sremske Mitrovice. Projekat je realizovan uz podršku Budžetskog fonda za nacionalne manjine, lokalne samouprave Sremska Mitrovica, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina, Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine i uz podršku pojedinaca.

2021.

Novinarska asocijacija Rusina-NAR je u 2021. odpočela i završila projekat „Likovni kosmopolitizam u
galeriji portreta Križevačke eparhije-nepoznati rad Arsenija Teodorovića“.

Cilj projekta je bio dokumentovanje do sada nepoznatog portreta vladike Konstantina Stanića kojeg je naslikao Arsenije
Teodorović (1767-1826). Tokom realizacije projekta istraživački tim mr Dragojla Živanov i Milena Vrbaški, više muzejske savetnice u penziji, su dokumentovale autorstvo portreta A. Teodorovića. U okviru ovog
projekta realizovana je polustna TV emisija „Čudni su putevi Gospodnji…“ autorke Olge Karlavaris. Emisija
je emitovana na srpskom i rusinskom jeziku, a rezultat je kooprodukcije JMU RTV Vojvodine i Novinarske
asocijacije Rusina.
Projekat je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine,
Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina i sredstvima NAR.

2021–2022.

Projekat „DEČIJI KUTAK” je realizovan uz podršku JMU RTV Vojvodine kao nezavisna produkcija od 12 polusatnih dečijih emisija na rusinskom jeziku. Cilj emisija je bio da se deca, od predškolskog do osnovnoškolskog uzrasta, edukuju o osnovnim pojmovima iz svog okruženja i da budu aktivni učesnici u kreiranju svake epizode. Takođe, cilj ovih emisija je da se prezentuje aktivnost i razne veštine na nivou dečijeg uzrasta, obuhvatajući mališane u svim mestima gde žive pripadnici rusinske zajednice.

Projekat je podržala JMU RTV Vojvodine.

2022.

Projekat „TRAGOM DELA ARSENIJA TEODOROVIĆA (1767–1826) U KRIŽEVAČKOJ EPARHIJI – STILSKE ODLIKE KAO KOSMOPOLITSKA PROPUSNICA“.Cilj projekta je bio dokumentovanje i obrada do sada nepoznatog ikonostasa čuvenog srpskog slikara Arsenija Teodorovića. Ikonostas je otkriven prilikom posete Križevačkoj eparhiji 2021. godine.

Ikonstas, koji se nalazi u Stojdragi kraj Samobora (R. Hrvatska), je obrađen u skladu sa standardima struke, napravljeno je oko sto fotografija i pronađeni su relevantni arhivski dokumenti koji potvrđuju autorstvo Arsenija Teodorovića, kao i autorstvo drvorezbarskih radova na ikonstasu koje je uradio čuveni novosadski rezbar Arsenije Marković.

Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina.

Kalendar novosti
јул 2024.
П У С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Najnovije
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
29 новембра, 2023
Posetite