Vladimir Harhaji rođen je 9. jula 1973. godine u Novom Sadu.

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1999. godine. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije položio 2006. godine.

Odbranio je magistarsku tezu 2008, a doktorsku disertaciju 2012. godine.

Od 2004. godine angažovan kao asistent pripravnik na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2008. godine izabran za asistenta, a od 2012. godine u docenta. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2017. godine.

Od 2020. godine radi kao vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu, Univerzitet privredna akademija.

Bio je član KUD “Maksim Gorki”, svirao kontru, od 1988. do 1993. godine.