Melanija Nađ (devojačko Hromiš), farmaceut, specijalista medicinske biohemije, primarijus, rođena je 17. juna 1938. godine. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završila je u Ruskom Krsturu na rusinskom maternjem jeziku, a višu gimaziju u Odžacima 1956. godine. Farmaceutski fakultet završila je u Beogradu 1961. godine, a specijalistički ispit iz medicinske biohemije položila je 1967. godine. Posebna specijalnost bila joj je određivanje hormona i metabolita u telesnim tečnostima (kateholamini i steroidi). Zvanje primarijusa stekla je 1981. godine.

Njen profesionalni put počeo je pripravničkim stažom u Narodnoj apoteci u Senti i Opštoj bolnici u Vrbasu. Stručni ispit položila je 1962. godine u Beogradu. Da bi se pripremila za rad u laboratoriji u Opštoj bolnici u Vrbasu za vreme pripravničkog staža pet meseci je radila u laboratoriji Interno „B” odeljenje Klinike u Beogradu. Od aprila meseca 1963. godine radila je kao šef Kliničke laboratorije Opšte bolnice u Vrbasu.

Specijalistički staž odradila je u Kliničkom laboratorijumu Kliničke bolnice u Novom Sadu, i u laboratorijama Medicinskog fakulteta u Beogradu. Specijalistički rad „Značaj određivanja holesterola, holesterolskih estara i kortikosteroida kod različitih stanja” radila je na Institutu za biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, gde je 1. jula 1967. godine položila specijalistički ispit.

Po završetka specijalizacije nastavila je sa radom u laboratoriji, u tadašnje vreme u novooformljenom centru u Vrbasu, prvo kao specijalista biohemičar, a kasnije kao načelnica laboratorijske službe Medicinskog centra. Godine 1970. prelazi u Klinički laboratorijum Kliničke bolnice u Novom Sadu. Tu je radila kao specijalista biohemičar, a od 1973. godine nalazi se na dužnosti šefa Odseka za analizu hormona.

U edukaciji medicinskih kadrova učestvovala je kroz obuku specijalizanata iz medicinske biohemije učenika iz Srednje medicinske škole, smer, laboratorijski tehničar. U školskoj 1977/78. godini učestvovala je u usmerenoj nastavi kao predavač iz medicinske biohemije u Srednjoškolskom medicinskom centru „7. April” u Novom sadu. Učestvovala je u vežbama iz predmeta Patološka fiziologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Uža oblast za koju se opredelila bila je endokrinološka laboratorijska dijagnostika – određivanje steroidnih hormona u krvi i metabolita u mokraći. Za stručno usavršavanje iz te oblasti koristila je stipendiju stranih vlada i fondacija, od Republike Čehoslovačke dobila je stipendiju 1974. godine, preko Komiteta za odnose sa inostranstvom. U to vreme radila je i učila u Laboratoriji za endokrinologiju i metabolizam Medicinskog fakulteta u Pragu kod profesora Jozefa Horvata. Takođe je radila i u Eksperimentalnom endokrinološkom institutu u Bratislavi i u drugim endokrinološkim laboratorijama. Pisala je stručne radove koji su bili objavljivani u referentnim časopisima.

Bila je član Socijalističkog saveza i Saveza sindikata. U Vrbasu je bila odbornik Opštinskog zdravstvenog veća, član saveta Medicinskog centra u dva mandata, sekretar sindikata Kliničke bolnice u Novom Sadu, član Konferencije Saveza Vojvodine, predsednica Saveta i predsednica Sindikata OUR-a Kliničkog laboratorijuma. Takođe je bila član Komisije za specijalizacije i druge načine stručnog usavršavanja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Bila je predsednica Sekcije medicinskih biohemičara Farmaceutskog društva Vojvodine, član Izvršnog odbora Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije, član Komisije za SI nomenklaturu.

Godine 2001. otišla je u zasluženu penziju. Svoje penzionerske dane provela je u Novom Sadu. Bila je angažovana duži vremenski period u Poliklinici „Papović” za oblast medicinske biohemije. Takođe, zanimala se i humanitarnim radom, bila je angažovana u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji, gde je jedno vreme bila i na funkciji sekretara.

Sa posebnom pažnjom i ljubavlju zanimala se za školovanje mlađih članova svoje porodice. Davala im je veliku podršku, savete, materijalna sredstva za školovanje. Učestvovala je i pomagala u školovanju dva magistra farmacije, jednog doktora specijaliste anesteziologa, dva master inžinjera, a najmlađi završava studije.

Umrla je u Novom Sadu 5. novembra 2021. godine.