Inostrani/redovni član Nacionalne akademije nauka i umetnosti Ukrajine u Kijevu od 1997.

Rođen 04.08.1950. u Vrbasu. Diplomirao jugoslovensku književnost 1974. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao slovenske književnosti sa komparativistikom kod A. Flakera 1976, a doktorirao književne nauke, teorijski osnovi istorije književnosti kod Svete Petrovića 1982. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću. Na doktorskim studijama predaje Prirodu proučavanja književnosti za sve filološke struke. Nakon penzionisanja 1. oktobra 2015. zadrzao master i doktorske studije. Počasni doktor Užgorodskog nacionalnog univerziteta (2009)

Piše autorsku poeziju, romane, eseje.Bavi se  rusinskom, ukrajinskom, srpskom i svom ostalom slovenskom literaturom.Interesuju ga  male književne tradicije u svetu, teorijski osnovi komparativistike i teorija književnosti. Ima oko 1000 objavljenih književnih i naučnih radova, od toga 50 samostalnih autorskih knjiga. Gostovao i studijski boravio  širom Evrope, SAD,  Kanadi.Istupio je na 32 međunarodna kongresa. Odlukom Suda Ujedinjenih nacija (Toronto, maj 1993) politički disident sa pravom da bira zemlju u kojoj hoće da živi; nakon osam dana odrekao se statusa i vratio u Novi Sad. O njegovom delu objavljeno oko 70 recenzija i oko 70 intervjua u vodećim domaćim i svetskim novinama i časopisima; zastupljen u dvadesetak antologija vojvođanske, jugoslovenske i ukrajinske poezije, od Stokholma, Amsterdama, Užgoroda, Moskve do Istambula, Saporoa i Pekinga. Obavio niz pionirskih poslova, uveo rusinistiku u slavistiku.

Bio je šef Katedre za rusinski jezik i književnost (1981- 2015), Predsednik Saveza Rusina i Ukrajinaca Jugoslavije (1990-2000) i Predsednik reosnovane Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od (2004 – 2008 i 2012. ). Dobitnik najviših književnih nagrada i priznanja Rusina, Vojvodine, Srbije i Ukrajine

  1. Integralni tekst odrednice  akademik Julijan Tamaš

2. Na internetu ime akademika Julijana Tamaša se pojavljuje na preko 20 stranica