Daniela Tamaš rodjena je 18. septembra 1973.godine u Novom Sadu. Odrasla je u Kucuri, gde je završila osnovnu školu.

1997. godine završila je Defektološki fakultet, smer logopedija, Univerzitet u Beogradu i dobija zvanje diplomirani defektolog-logoped.

2009. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu brani Magistarsku tezu na temu “Razvoj komunikativnih sposobnosti i funkcionalnost dece sa autizmom” i dobija zvanje magistra.

2015. godine odbranom doktorske disertacije ”Tip stanovanja i kvalitet života osoba sa intelektualnom ometenošću”, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, postaje doktor nauka.

RADNO ISKUSTVO:

1997-1998. Radila je  na radnom mestu logopeda u Predškolskoj

ustanovi „Boško Buha“ u Vrbasu.

1999. počinje da radi u ŠOSO „Milan Petrović“ u Organizacionoj jedinici za tretman dece, omladine i odraslih sa autizmom, u Novom Sadu

2006. dobija zaduženje koordinatora u Dnevnom boravku za osobe sa autizmom u ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu, a od 2015. paralelno koordinira programom stanovanja uz podršku za osobe sa autizmom u istoj ustanovi.

2011/2012. zaposlena na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. 2012. godine je izabrana u zvanje asistenta, a 2019. godine u zvanje docenta.

Autor je i realizator oko 10 programa stručnog usavršavanja za zaposlene u socijalnoj zaštiti, obrazovanju i zdravstvu; akreditovanih od strane Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu, Republičke komore socijalne zaštite, Republičkog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet Novi Sad

KONGRESI, KONFERENCIJE I SKUPOVI

Autor je i koautor oko 50 praktičnih i naučno istraživačkih radova saopštenih na naučno stručnim kongresima, konferencijama i skupovima u našoj zemlji i inostranstvu, od kojih su najistaknutiji:

 1. Sekularac, M., Golubović, S. (2007): Multimodal Program of Children with Autism. 4th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, June 10-14, Seoul, Korea, Abstracts, p. 340. ISPRM, MEDIMOND, International Proceedings, p. 15- 20.
 2. Golubovic, S., Glumbic, N. (2008). Habilitation and Special Education in Children with Autism. The 4th Jordanian and 3rd Pan Arab Congress in Physical Medicine, Arthritis and Rehabilitation, 5-7 November 2008, Amman/Jordan. Abstract Book.
 3. Golubović, S. Glumbić, N. (2009). Development of communicative abilities in children with autism. Proceedings of the 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM, June 13 – 17, 2009, Istanbul. Abstract Book, p. 770. and  Proceedigs of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Edizoni Minerva Medica.
 4. (2018.). Supported housing for persons with autism. 9thh Serbian Diaspora Medical Conference , 14 -17th June 2018, Hyatt Regency Hotel, Belgrade. Abstract Book.

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RADOVI

Objavila je oko 20 autorskih i koautorskih naučno istraživačkih radova u stručnim naučno-istraživačkim časopisima u našoj zemlji i inostranstvu, od kojih su najznačajniji:

 1. Dawson, S., McCormick, B. P., Tamas, D., Stanojevic, C., Eldridge, L., McIntire, J., … & McKissock, H. B. (2022). Equine-assisted therapy with autism spectrum disorder in Serbia and the United States. Therapeutic Recreation Journal, 56(1), 17-38.
 2. Dawson, S., McCormick, B. P., Tamas, D., Stanojevic, C., Eldridge, L., McIntire, J., … & McKissock, H. B. (2022). Equine-assisted therapy with autism spectrum disorder in Serbia and the United States. Therapeutic Recreation Journal, 56(1), 17-38.
 3. McKissock, H. B., Bowen, A., Dawson, S., Eldridge, L., McIntire, J., Stanojevic, C., Tamas, D., & McCormick, B. P. (2022). Manualized equine-assisted therapy protocol for clients with autism spectrum disorder. Therapeutic Recreation Journal, 56(1), 39-54.
 4. Brkić-Jovanović, N., Runjo, V., Tamaš, D., Slavković, S., & Milankov, V. (2021). Persons with intellectual disability: Sexual behaviour, knowledge and assertiveness. Slovenian Journal of Public Health60(2), 82-89.
 5. Tamas D,  Brkic Jovanovic N, Rajić M,  Bugarski Ignjatovic, V. Peric Prkosovacki B. Professionals, Parents and the General Public: Attitudes Towards the Sexuality of Persons with Intellectual DisabilitySexuality and Disability. DOI: 10.1007/s11195-018-09555-2 – Rad prihvaćen za objavljivanje: 17.12.2018.

OBJAVLjEN UNIVERZITETSKI UDŽBENIK

 1.   Brkić Jovanović, N.; Krstić, T., Slavković, S., Škrbić, R., Tamaš, D. Seksualnost osoba sa invaliditetom, Novi Sad: Medicinski fakultet, 2021.

OBJAVLjENE PUBLIKACIJE

1.           Brošura: „Svet iza duge“ – koautorski rad pod pokroviteljstvom „Save The Children“, UK

3.         Brošura: Tamaš, D., Šekularac, M., (2003). Radna sveska – vežbe grafomotorike. ŠOSO “Milan Petrović, Novi Sad.

4.         Brošura: Tamaš, D. i sar. (2010). 10 godina rada Organizacione jedinice za tretman osoba sa autizmom. ŠOSO “Milan Petrović, Novi Sad.

5.         Brošura: Tamaš, D. i sar. (2015). Dome slatki dome – stanovanje uz podršku za osobe  sa autizmom i intelektualnom ometenošću. ŠOSO “Milan Petrović, sa domom učenika, Novi Sad.

6.         Brošura: Tamaš, D. Brkić Jovanović, N. (2018) „Seksualnost osoba sa invaliditetom“ ŠOSO “Milan Petrović, sa domom učenika, Novi Sad. ISBN : 978-86-8573-24-9.

PROJEKTI

Jedan je od autora i organizatora preko 25 programa i projekata, podržanih od strane Gradske uprave grada Novog Sada (socijalna zaštita, obrazovanje i zdravstvo), Pokrajinskih sekretarijata, Ministarstva obrazovanja i socijalne zaštite Republike Srbije, IPA i ERASMUS fondova Evropske unije; usmerenih u pravcu unapređenja rada sa osobama sa invaliditetom i poboljšanje kvaliteta njihovog života, sa posebnim akcentom na osobe sa autizmom.

SARADNJA SA INOSTRANIM UNIVERZITETIMA

 1. Indiana University Bloomington, Bloomington, Indiana, USA
 2. Clemson University Clemson, South Carolina, USA
 3. Central Michigan University, Michigan, USA
 4. Catholic University of Applied Social Sciences, Berlin, Germany
 5. Univerzitet “Sveti Kiril i Metodije”, Filozofski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju “Skoplje, Makedonija
 6. Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, Bosna i Hercegovina

ČLANSTVO:

1.           Član Društva defektologa grada Novog Sada i član upravnog odbora od 1999.

2.         godine

3.         Član odbora za stručna usavršavanja Društva defektologa Vojvodine od 2003. godine.

4.         Član PR tima Odbora za pomoć osoba sa posebnim potrebama – Novi Sad; 2003. godine.

5.         Počasni član Društva za pomoć osobama sa autizmom grada Novog Sada i ujedno jedan od osnivača pomenutog Društva.

6.         Član radne grupe za rad na strategiji podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Novom Sadu, 2005.

7.         Član Odbora za pomoć osobama sa invaliditetom grada Novog Sada u Timu za socijalnu zaštitu , 2006.

8.         Jedan od osnivača i član Udruženja građana “Bela griva” – popularizacija i pimena terpijskog jahanja. 2006.

9.         Član upravnog odbora Konjičkog kluba “Petras”, Petrovaradin.2006.

10.       Podpredsednik Vojvođanskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom. od 2006.

11.       Jedan od osnivača i član Fonda za rekreativno, sportsko i terapijsko jahanje, 2007.

12.       Jedan od osnivača i član Fondacije „Milan Petrović“, 2009.

13.         Osnivač i predsednik Inkluzivnog udruženja ljubitelja prirode „SINERGIJA“, 2010.

14.         Član: Australian Centre on Quality of Life, od 2021.

Stručne i profesionalne članke objavljivala je i u časopisima na rusinskom jeziku: „Ruske slovo“, „Ruski hristijanski kalendar“ i „Švetlosc“

Osim profesionalnog, angažuje se i kulturnom životu učestvujući na grupnim likovnom kolonijama i izložbama, objavljujući poeziju i glumeći u pozorišnim predstavama na rusinskom jeziku.

LIKOVNO STVARALAŠTVO:

Radila je ilustracije za dečiji časopis na rusinskom jeziku: “Zahradka”; Ilustracije za bojanku “Bajka o belom zubu”, izdavač: ŠOSO “Milan Petrović”, Novi sad, 2002.

Zastupljena je u monografiji: “Likovno stvaralaštvo Rusina”, Društva za rusinski jezik i kulturu; Novi Sad, 2003.

Imala je dve samostalne likovne izložbe u Etno klubu: “Oteto od zaborava”  u Kucuri; 2008. i 2023.

LITERARNO STVARALAŠTVO:

Poeziju je objavljivala u časopisu na rusinskom jeziku: “Ruske slovo”, Omladinskom časopisu na rusinskom jeziku ”Mak”, u časopisu ”Erato nad Kucurom” i u knjizi više autorki pod nazivom ”9 riba”, u izdanju novinsko izdavačke kuće „Ruske slovo“, 2006.

Autorsku knjigu poezije pod nazivom: ”Človek z pisku” (Čovek od peska) objavila je 2008. godine u izdanju Novinsko-izdavačke kuće „Ruske slovo“.

Knjigu za decu, na rusinskom jeziku, pod nazivom “Strašila nemojte da me zasmejavate” (Strašidla nje zašmejujce me) za koju je uradila i ilustracije, objavila je 2020. godine u izdanju Novinsko-izdavačke kuće „Ruske slovo”.

Poeziju za decu objavila je u dve koautorske knjige pod nazivom “Boje” (Farbi) i “Rodbina” (Rodzini) u izdanju Novinsko-izdavačke kuće „Ruske slovo”.

Knjiga dečije poezije na rusinskom jeziku: „Remesla i profesiji“ (Zanati i profesije) objavljena je 2023. godine, takođe u izdanju Novinsko-izdavačke kuće „Ruske slovo”.

POZORIŠNO STVARALAŠTVO:

 1. 1997. uloga u predstavi ”Mister dolar”, Kucura.
 2. 1998. uloga u predstavi ”Panji ministerka”, Kucura.
 3. 1999. glavna ženska uloga u predstavi ”Zla žena”, Kucura; za koju je  na Memorijalu ”Petro Riznič Djadja“ u Ruskom Krsturu dobila  nagradu za najlepšu  žensku ulogu.
 4. 2010. duodrama ”Elegantne popoladnje“, Kucura; koja je  na Festivalu mono i duodrame u Novom  Sadu  proglašena  za pobedničku  predstavu.
 5. 2012. uloga u predstavi ”Pan Lovar”, Kucura.

Kontakt: tamadan@gmail.com