Dr telekomunikacija, društveni radnik, sportista

Dr Mihajlo Ljikar  je  rođen u Bačkom Gradištu 1935. godine. Osnovnu školu završio je u Šajkašu, Višu mešovitu gimnaziju Svetozar Marković u Novom Sadu, a Elektrotehnički fakultet, smer Telekomunikacije u Beogradu, gde je odbranio i magistarski rad a doktorsku disertaciju pod naslovom „Istraživanja parametara efektivnosti telefonskog sistema“ odbranio je u Novom Sadu.

U Republčkom sekretarijatu za industriju je položio stručni ispit i dobio zvanje ovlašćenog projektanta.

U periodu od 1966. do 1972. godine bio je načelnik Tehničke jedinice i u okviru ove funkcije vodio je ukupnu organizaciju automatizacije telefonske mrežne grupe Novi Sad.  Od 1973.  do 1974.  godine bio je direktor Sektora za razvoj, investicije i unapređenje ptt saobraćaja, a zatim je imenovan za pomoćnika direktora Radne organizacije. Na ovoj funkciji ostaje do 1976. godine, kada je izabran za potpredsednika Izvršnog veća Skupštine opštine Novi Sad. Ovu funkciju obavlјa do 1980. godine.

Od 1986. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Institutu za energetiku i elektroniku, Katedri za telekomunikacije,  bio je stalni saradnik (predavao je predmete Komutacioni sistemi i Telekomutacione mreže).

Za komandanta Gradskog štaba civilne zaštite imenovan je 1982. godine, na kojoj funkciji ostaje 8 godina.

Za predsenika  Skupštine Zajednice JPTT izabran je 1986. godine. Duži period vremena bio je član Naučnog saveta ZJPTT. U mladosti se vrlo uspešno bavio atletikom. Od 1948. do 1957. godine bio je stalni član juniorske i seniorske ekipe AK „Vojvodina“

Dobitnik je mnogih državnih i  društvenih priznanja:

Oktobarska nagrada  (1975. godina) Orden zasluge za narod sa srebnnom zvezdom, Zlatna značka Turističkog saveza Srbije, Plaketa SIZa za fizičku kulturu, Orden rada sa srebrnim vencem,Zahvalnica Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“.

Dr Mihajlo Ljikar danas kao penzioner živi u Novom Sadu.

E-mail: mljikar@sbb.rs

  1. Integralni tekst pod biografskom jedinicom Mihajlo Ljikar
  2. Ime pod biografskom jedinicom Mihajlo Ljikar na internetu se pominje na tri stranice