Vladimir Puškaš se rodio 5. juna 1969. godine u Vrbasu. Porodica je u Vrbas došla iz Kucure. Posle osnovnog i srednjoškolskog školovanja u mestu rođenja upisuje studije na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, gde diplomira na smeru Konzervisana hrana, a magistrira smer Tеhnologija mikrobioloških procesa, da bi 2010. godine doktorirao iz naučne oblasti Biotehnologija.

Nakon diplomiranja zaposlen je na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, najpre kao asistent-pripravnik, pa asistent i potom kao docent i vanredni profesor, a od 2021. postaje redovni profesor. Angažovan je na svim nivoima studija na tom fakultetu: osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim. Predaje nekoliko predmeta iz oblasti vinarstva: tehnologija vina, hemija grožđa i vina i tehnologija jakih alkoholnih pića na osnovnim studijama, savremeni trendovi u proizvodnji vina na master studijama, odabrana poglavlja tehnologije jakih alkoholnih pića kao i tehnologiju specijalnih vina na doktorskim studijama …

Angažovan je i na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu, mentor master i doktorantskih radova i rukovodilac je studijskog programa specijalističkih akademskih studija enologije. Istovremeno je angažovan na niz povezanih poslova laboratorijskih ispitivanja, radnih grupa za oznake geografskog porekla, za izradu Zakona o vinu i na više naučno-istraživačkih projekata.

Koautor je dva poglavllj većeg broja realizovanih međunarodnih naučno-istraživačkih projekata i autor većeg broja radova u međunarodnim časopisima i izlaganja na međunarodnim skupovima. Autor je pomoćnog udžbenika za fizičko-hemijsku analizu grožđa, šire i vina, monografije o vinu od šljiva i predsednik više komisija za ocenu vina i jakih alkoholnih pića na specijalizovanim sajmovima i manifestacijama.

Kontakt: puskasv@uns.ac.rs