Prof. dr Janko Pasternak je rođen u Kuli 1970. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  upisao je 1989. godine. Kao student je više puta nagrađivan za postignut uspeh, a bio je i stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, kao i Fonda za stipendiranje darovitih studenata novosadskog Univerziteta.

Diplomirao je u decembru 1994. godine sa prosečnom ocenom  9,60. Specijalizaciju opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu upisao je 1996. godine, a specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom u oktobru 2001. godine.

Od 1998. godine radi kao saradnik u nastavi u zvanju asistenta pripravnika, a od 2002. godine u zvanju asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Autor i koautor je 102 rada publikovana u stručnim časopisima i prezentovana na međunarodnim kongresima u zemlјi i inostranstvu.

Tokom 1999. godine boravio je na stručnom usavršavanju na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Semelvajs univerziteta u Budimpešti, a tokom aprila i maja 2006. godine je boravio na stručnom usavršavanju na  Mayo klinici u SAD.

Postdiplomske studije na nastavnom predmetu Anatomija je upisao 1998. godine, a magistarsku tezu pod naslovom: «Morfološke karakteristike elongacija ekstrakranijalnog segmenta karotidnih arterija» je odbranio 25. juna 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Dana 04.11.2003. godine, nakon završenih studija uže specijalizacija vaskularne hirurgije, stekao je naziv specijaliste uže specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Član je Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine, Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije, Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije, Naučnog odbora Društva flebologa Srbije,  Evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga, Evropskog udruženja vaskularnih hirurga i Međunarodne angiološke unije.

Dana 18. decembra 2008. godine Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: «Značaj kontinuiranog praćenja protoka arteriovenskih fistula za hemodijalizu». Godine 2009.  izabran je u zvanje docenta, a od 2014. godine u zvanje vanrednog profesora na Katedri za hirurgiju.

Dužnost šefa Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu obavlјa od  22.05.2013. godine.

Aktivno se služi engleskim i nemačkim jezikom.