Naučni saradnik, konzervator,restaurator

Joakim Striber je rođen u Ruskom Krsturu 27. septembra 1965. godine.Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsek za fiziku  na Univerzitetu u Novom Sadu a na Univerzitetu u Bukureštu ( Fakultet fizike)  doktorirao 2007. na temu „Doprinosi usavršavanja laserskih tehnika i tehnologija korišćenih u poznavanju i tretiranju površina predmeta naučnog i muzejskog značaja».

Bavi se restauracijom i konzervacijom kulturne baštine, razvijajući savremene optoelektronske tehnike za restauraciju umetničkih dela, posebno laserskih tehnika. Rezultati njegovog rada su bili zapaženi  na međunarodnom planu.Radio je  od 2000-2010. godine na Nacionalnom institutu za razvoj i istraživanje optoelektronike INOE 2000, Magurele – Bukurešt. Od 2010. do 2015. godine bio je naučni i spolјni saradniki u Centralnom institutu za konzervaciju u  Beogradu. Takođe je vodio i učestvovao u nekoliko međunarodnioh projekata, učesnik je brojnih stručnih seminara i naučnih konferencija..

Autor je i koautor preko 40  stručnih radova, autor četiri patenta i recenzent na pet publikacija i  monografija.

Literatura

  1. Integralni tekst za biografsku jedinicu Joakim Striber
  2.  Na interentu se ime Joakim Striber pojavljuje na tri stranice  srpsko pismo i na dve stranice rusinsko pismo