Poznati rusinski lingvista, pisac, urednik i pedagog

Mikola M. Kočiš rodio se u Đurđevu 1. decembra  1928. Osnvnu školu je počeo u rodnom mestu a završio u Novom Sadu. Tu je završio  četiri razreda  niže gimnazije i zanat.

Po završetku Drugog svetskog rata Mikola M. Kočiš  završava Učiteljsku školu u Somboru i iste godine počinje raditi kao učitelj u Bačincima, zatim u Kucuri gde se intenzivno počinje baviti literaturom, posebno za decu. Višu Pedagošku školu završava 1957.  u Novom Sadu  na grupi za srpski i ruski jezik, a Filozofski fakultet je diplomirao 1963. godine. Iste godine izdaje zbirku priča za decu Koraci. Bio je i urednik dečijeg časopisa  na rusinskom jeziku Zahradka.

Obzirom na to što je  gramatika rusinskog jezika, koju je napisao početkom  XX veka H. Kostelnik,  postala prevaziđena Mikola M. Kočiš je kao kajvalifikonaji kadar u lingvistici, preuzeo obavezu da unapredi rusinski jezik. Za dve godine napisao je tri gramatike i nekoliko udžbenika za osnovnu školu.Takođe je 1971. pripremio i objavio trojezični srpsko-rusinsko-ukrajinski priručni terminološki rečnik sa oko 14 000 odrednica. Pravopis ruisnskog jezika je objavio 1972.  kao i značajan broj naučnih radova iz oblasti jezika. Zbirku pesama na rusinskom  za decu  Delimo radost i teškoće objavio je 1972. godine, a iste godine je ponudio zbirku pesama za odrasle Mi ove nismo gosti.

Umro je neočekivano 16.  aprila 1973. godine sahranjen je u Aleji pisaca na Novom groblju, pored Miroslava Antića i Ferenca Fehera.

Posthumno su mu objavljene dve knjige  koje je sistematizovao i u štampu pripremio njegov blizak prijatelj Đura Varga.

Literatura:

  1. Studia Rutenica 3,Zbornik radova sa naučnog skupa o rusinskoj filologiji, Novi Sad, 1992/93
  2. https://solair.eunet.rs/~MEDJESIA/Fizicka%20kultura%20i%20sport.htm
  3. https://groups.yahoo.com/neo/groups/SAH-MAT_LISTA/conversations/messages/1645
  4. https://issuu.com/ruskeslovo2015/docs/ruskeslovo44_b57958c13236ca.