Prvi školovani učitelj-đakon u Ruskom Krsturu, čiji su učenici postali nosioci nacionalnog preporoda Rusina na južnoslovenskim prostorima

Rođen je u selu Folvark (danas Stranjani, Slovačka) 1816. godine. Otac mu je bio priučeni đakon,a pomagao mu je i sin Petro, koji je osnovnu školu završio u rodnom Folvarku. Školovanje je nastavio  u Užgorodu, gde je stekao zvanja pisara i učitelja-đakona. Osim pedagoških predmeta on je  pohađao i časove horskog pevanja.

Prvu službu je dobio u mestu Šambron. Sa porodicom 1854. godine doselio u Ruski Krstur i tu je narednih 38 godina, sve do kraja radnog veka (1892) bio učitelj i đakon. Žitelji Ruskog Krstura su ga veoma poštovali jer je vaspitao veliki broj generacija učenika. Mnogi od njih su postali obrazovani ljudi, poput križevskog vladike dr Dionizija Njaradija, oca Mihajla Mudogi, oca Đure Bindasa, dr Gavrila Kostelnika, ca Dimitrija Papa, učiteljice NatalijeDžunja, učitelja Osifa Fa i Mihajla Njaradija, inžinjera Đure Papa, advokata dr Mihaila Hajnala i mnoghi drugih koji su svoja prva znanja dobili od učitelja Petra Kuzmjaka. Upravo su oni bili ti koji su dali veliki doprinos nacionalnom i kulturnom preporodu Rusina u Bačkoj, Sremu i Slavoniji.

Ime Petra Kuzmjaka nosi krsturska škola, pred kojom se nalazi bista ovog čuvenog učitelja (autor Silvester Makaji, kucurski nastavnik, slikar i vajar). Jedna ulica u Ruskom Krsturu takođe je nazvana po Petru Kuzmjaku, a njegovo ime nosi i Kulturno-umetničko društvo Rusina u Novom Orahovu. 

Literatura:

  1.  Đura Varga, Petro Kuzmjak, učitelj, kulturni radnik, pesnik ( 1816-1900), čas. „Svetlost“ (Шветлосц“), godina ХХІ, mart-april1983, br. 2, Novi Sad, str. 165-166.
  2. A. Polivka, Istorija narodne škole u Ruskom Krsturu, Rusinski narodni kalendar, 1933, str. 105-114.
  3. H.Nađ, O Petru Kuzmjaku, Rusinski narodni kalendar 1949, str. 145-147.
  4. Janko Ramač_ Škola u Ruskom Krsturu (1753-1918), Grkokatolička parohija sv. Petra i Pavla, Novi Sad, 1995.
  5. dr Julijan Tamaš, Istorija rusinske literature, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997, str. 571-572
  6. Đ. Laćak, Petro Kuzmjak-krsturski tragovi i sećanja na njega, časopis “Svetlost”  („Шветлосц“) br.  6/1991, str. 40-47.