Dr Borislav Sakač je rođen 1932. godine u Turiji, gde su mu roditelјi ‒ majka Sofija i otac Aleksandar ‒ bili lekari. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu i Đurđevu, a u Zagrebu gimnaziju i Medicinski fakultet. Po obavlјenom lekarskom stažu zaposlio se u zdravstvenoj stanici u Đurđevu. U Novi Sad je prešao 1964. za lekara u ambulanti Elektrovojvodine, u sastavu Doma zdravlјa.

Specijalistički ispit iz medicine rada položio je 1969. godine. U Beogradu je odbranio magistarski rad pod nazivom Anliza higijenskih uslova na radu i traumatizma u građevinskoj industriji u Novom Sadu. Zvanje primarijusa stekao je 1981. godine. Načelnik, a zatim i direktor Službe medicine rada Doma zdravlјa bio je 1974-1993, a do penzije 1997 – načelnik objekta u Zmaj Ognjena Vuka i šef Saobraćajnog dispanzera.

Zalagao se za koncept strukovnih dispanzera medicine rada. Bio je aktivan u strukovnim organizacijama: biran za predsednika Sekcije medicine rada DLV-SLD u dva mandata, takođe obavlјao dužnost sekretara Predsedništva Udruženja za medicinu rada Jugoslavije kada je njegovo sedište bilo u Novom Sadu. Nalazio se u organizacionim odborima mnogoh simpozijuma posvećenih medicini rada.

Objavio je 95 stručnih radova i sarađivao je na dva naučna projekta iz svoje oblasti.

Dobitnik je Ordena rada sa srebrnim vencem (1988), Povelјe DLV-SLD za uspešan rad u struci i Lekarskom društvu (1997), Srebrne značke Politike ekspres Saveta za bezbednost saobraćaja (1985), Zlatne plakete Sekcije za medicinu rada DLV (1986).

U penziju je otišao 1997. godine, a umro je u oktobru 2011. godine u Novom Sadu, gde je i sahranjen.