Prof. dr Nadežda Ružić (devojačko prezime Kočiš), tehnolog-enolog, profesor Univerziteta (Novi Sad, 4.02.1940 – Novi Sad, 3.01.2002). Otac  joj Evgenije bio ekonomista, a majka Amalija je iz porodice Tamaš. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i gimnaziju (1959), a diplomirala na Tehnološkom fakultetu, prehrambeni smer, tehnologiju vina (1963). Magistarski rad odbranila je 1970, a doktorat 1975, s temom Prilog poznavanju sumpor-vodonika u tehnologiji vina. Za asistenta na Tehonološkom fakultetu izabrana je 1964, za docenta 1976, vanredni profesor postala je 1982, a redovni 1988. godine. Rukovodila je Katedrom za tehnologiju vina. Prodekan za nastavu bila je 1981-83, a u dva mandata prorektor Univerziterta za nastavu (1987-91). Bila je u Rimu na stručnom usavšvanju u oblasti enologije (1963) i na studijskom boravku u Čehoslovačkoj, Austriji, Francuskoj i Italiji. Nalazila se na dužnosti sekretara SIZ-a za obrazovanje kadrova tehničkih i polјoprivrednih struka u Vojvodini (1983-87) i bila članica Saveznog koordinacionog odbora za međunarodnu kulturno-prosvetnu i tehničku saradnju (1985-89).

Autorka je sedam naučnih projekata i tehnoloških rešenja i autorka nove sorte vinove loze. Objavila je dve monografije i jedan udžbenik, a najvažnija njena knjiga nosi naslov Vino (2000).

Nosilac je Povelјe grada Novog Sada (1980) i dobitnica povelјa sa zlatnom medalјom Univerziteta (1991) i Tehnološkog fakulteta (1999).

Najznačajniji radovi:

  1. Promena sadržaja polifenolnih jedinjenja u crnim vinima tokom višegodišnjeg čuvanja (1983);
  2. Ispitivanje bakterocidnog dejstva belih i crnih vina (1986);
  3. Hemijski sastav i organoleptičke osobine vina interspecies hibrida u procesu selekcije (1989);
  4. Uticaj fungicida ronilana na transportni sistem glukoze u ćelijama vinskog kvasca (1990);
  5. Uticaj realne kiselosti šire na sadržaj acetaldehida u vinu (12992);
  6. Uticaj cinka u širi na sadržaj glicerola u vinu (1995).