Prof. dr Radmila Šovljanski (devojačko prezime Sakač) rođena je u Beogradu 1930. godine. Po završetku Realne gimnazije, upisala se na Farmaceutski fakultet u Zagrebu, koji je završila 1953. godine.

Svoj radni vek prof. dr Radmila Šovljanski započela je kao apotekar Vojne bolnice u Petrovaradinu, da bi u Centru za kriminalistiku i sudsku medicinu PSUP-a u Novom Sadu radila u Hemijsko-toksikološkoj laboratoriji kao šef do 1965. godine, kada je izabrana za asistenta na predmetu Fitofarmacija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Stepen i brzina degradacije nekih pesticida pri uslovima intenzivne hemijske zaštite šećerne repe odbranila je 1971. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. U zvanje docenta izabrana je 1972, vanrednog profesora 1978, a redovnog profesora 1984. godine. U Zavodu za fitofarmaciju Instituta za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu vršila je funkciju upravnika sve do 1991. godine, kada je otišla u penziju.

Na redovnim studijama izvodila je nastavu iz Fitofarmacije, a na magistarskim studijama iz Toksikologije pesticida. Bila je mentor ili član komisija u 23 magistarska rada, 2 specijalistička rada i 17 doktorskih disertacija domaćih i stranih studenata. U zajednici sa kolegama ili samostalno objavila je 2 udžbenika, 9 monografija, 2 praktikuma, 4 skripte i samostalno Rečnik zaštite bilja i životne sredine (srpsko-rusinsko-latinsko-engleski). Naučnu i stručnu delatnost uobličila je i stavila na uvid stručnoj i naučnoj javnosti u 192 rada, od kojih su 132 naučna i 60 stručna. Referisani naučni radovi su se odnosili uglavnom na ostatke pesticida u unutrašnjim organima trovanih ljudi, domaćih životinja i riba, kao i na proučavanje dinamike razgradnje pesticida u različitim tipovima zemljišta i poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Prof. dr Radmila Šovljanski je učestvovala u izradi ili bila nosilac istraživanja u oko 20 projekata i elaborata za pojedine privredne subjekte, od kojih su 2 inostrana.

Šira stručna i društvena aktivnost prof. dr Radmile Šovljanski odvijala se u okviru brojnih vladinih i nevladinih asocijacija vezanih za toksikologiju pesticida.

Prof. dr Radmila Šovljanski je nosilac Plakete Poljoprivrednog fakulteta (1984), Povelje Farmaceutskog društva Vojvodine (1982), Povelje Društva za zaštitu bilja Jugoslavije (1989) i dve zahvalnice, te Medalje časti Novog Sada Ekološkog pokreta Grada Novog Sada (2018).

Pored srpskog, govori engleski, nemački, ruski, rusinski i esperanto.

Živi kao penzionerka u Novom Sadu.

Opširnije:

Monografije, udžbenici i druge publikacije

 1. a) Monografije
 2. Šovljanski R, Šovljanski M. O otrovima i narkoticima u kriminalističkoj praksi. Stručna biblioteka SJB, SSUP, Beograd, 1971, 1-171.
 3. Šovljanski R. Pesticidi, simptomatologija i terapija trovanja. Poljopr. fakultet, Novi Sad, 1976, 1-65.
 4. Šovljanski R. Toksikologija pesticida u: Kolektiv autora: Materijali II seminara za usavršavanjer kadrova zaposlenih u poljoprivrednim apotekama SAPV. Inst. za zaštitu bilja Poljopr. fak. Novi Sad, 1983, 1-16.
 5. Šovljanski R. u kolektiv autora (Ed. Prpić Majić D.) Odbrane toksikološke analize bioloških uzoraka za primenu u medicini rada, kliničkoj toksikologiji i ekologiji. Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb, 1985, 192-223.
 6. Šovljanski M, Šovljanski R. Suicidal Poisinings Caused by Pesticides in Voivodina (Yugoslavia) during 1960-1984, in (ed. HJ Muler et all) Current Issues of Suicidology. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, NY, 1988, 62-65.
 7. Šovljanski R. Pesticidi i zemljište; Opasnost pesticida za životinje i ljude; Savezni, republički i pokrajinski zakoni koji regulišu problematiku pesticida. U: (Ed. R. Kastori) Teški metali i pesticidi u zemljištima Vojvodine. Poljopr. fak. Novi Sad, 1993, 93-106; 127-154; 305-306 i Verešbaranji I.
 8. Šovljanski R, Pucarević M. Kastori R. Zagađenost zemljišta Vojvodine pesticidima i njihovim metabolitima. Isto, 1993, 223-258.
 9. Šovljanski R. Ekotoksikološki i toksikološki aspekti primene akvatičnih herbicida; i Pantelić P, Bunčić N, Šovljanski R. Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, značaj i suzbijanje korova u kanalskoj mreži. (Ed. Šovljanski R, Konstantinović B, Klokočar Šmit Z.). Akvatični korovi, suzbijanje i posledice. Poljopr. fak. Novi Sad, 2003, 119-174 i 1-14.
 10. Šovljanski R. Pesticidi, simptomatologija i terapija trovanja. II izm. i dop. izd. Poljopr. fak. Novi Sad, 2003, 1-208.
 11. b) Udžbenici
 12. Šovljanski M, Šovljanski R. Sudska medicina. Udžbenik Srednje škole unutrašnjih poslova „Pane Đukić“, S. Kamenica, 1978, 1-241.
 13. Soldatović D, Šovljanski R, Milenković D, Milić S. Toksikologija s analitikom. Privredni pregled, Beograd, 1980, 1-492.
 14. v) Praktikumi
 15. Šovljanski R, Klokočar Šmit Z. Praktikum iz fitofarmacije, Poljopr. fak. Novi Sad, 1976, 1-257.
 16. Šovljanski R, Klokočar Šmit Z., Lazić S.: Praktikum iz Opšte fitofarmacije, II izm. i dop. izd. Poljopr. fak. Novi Sad, 2002, 1-165.
 17. g) Skripte
 18. Šovljanski M, Šovljanski R. Sudska medicina. Skripta za školu milicije RSUP-a, S. kamenica, 1970, 1-100.
 19. Šovljanski R. Toksikologija pesticida. Skripta za studente smera zaštite bilja, Poljopr. fak. Novi Sad, 1978, 1-97.
 20. Isto. Prošireno i dopunjeno izdanje, 1982, 1-154.
 21. Šovljanski R.: Opšta fitofarmacija i toksikologija pesticida. Poljopr. fak. Novi Sad, 1990, 1-198.